Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - Διενέργεια επί τόπου ελέγχων σε επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων και του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου.
24/05/2022


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 38 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2022 (εφεξής ο «Νόμος»), να διενεργήσει επί τόπου ελέγχους σε γραφεία και χώρους επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων και του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου για ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»).

Ο εν λόγω αιφνίδιος επιτόπιος έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ εναντίον επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων, καθώς και σ’ όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή και έμμεσα από αυτές ή ελέγχουν άμεσα ή και έμμεσα αυτές ή συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με αυτές (μητρική / θυγατρική / συνδεδεμένη) και του Συνδέσμου Τυροκόμων, σε σχέση με το ενδεχόμενο σύμπραξης ή/και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως γαλακτοκομεία/τυροκομεία ή/και ενώσεων επιχειρήσεων και του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου στην αγορά παρασκευής / μεταποίησης / επεξεργασίας νωπού αιγοπρόβειου γάλακτος, το οποίο προμηθεύονται από κτηνοτροφικές μονάδες – αιγοπροβατοτρόφους, που εικάζεται ότι έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας.

Οι επί τόπου έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 23/05/2022 και συνεχίζονται και σήμερα.

Κατά την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου, η Υπηρεσία της Επιτροπής συνοδεύτηκε από Λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 26(2)(ια) του Νόμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

24 Μαΐου 2022  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου