Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου στην Razer Inc., από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (μέσω της Sidewinder Holdings Limited) και φυσικά πρόσωπα
29/12/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της Sidewinder Holdings Limited, και φυσικά πρόσωπα, με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν, στην απόκτηση κοινού ελέγχου της Razer Inc.

Η Sidewinder Holdings Limited, μία ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τζέρσεϊ, είναι εταιρεία ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες δραστηριότητες, η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία απόκτησης για τον σκοπό της Προτεινόμενης Συναλλαγής και ελέγχεται από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.

Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου που, μαζί με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών ταμείων και πλατφόρμων (τα «Ταμεία CVC»). Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμμετοχές σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, παροχή υπηρεσιών, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή.

Τα φυσικά πρόσωπα αποτελούν τους ιδρυτές της Razer Inc. και επί του παρόντος ο ένας είναι ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής (CEO) και Πρόεδρος (Chairman) του Διοικητικού συμβουλίου της Razer Inc. και ο άλλος μη εκτελεστικός διευθυντής Razer Inc.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Razer Inc., η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των νησιών Κέιμαν, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Κύριες δραστηριότητες της Razer Inc. είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διανομή, η έρευνα και η ανάπτυξη περιφερειακών για παιχνίδια (gaming peripherals), συστημάτων, λογισμικού και υπηρεσιών κ.λπ. Η εταιρεία στόχος αποτελείται από τρία τμήματα: το τμήμα λογισμικού, τμήμα εξαρτημάτων (hardware)και το τμήμα υπηρεσιών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου