Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

European Competition Authorities (ECA)

To ECA (European Competition Authorities) network συνιστά ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (δηλαδή των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ=EFTA) και της Αρχής Εποπτείας ΕΖΕΣ (EFTA Surveillance Authority), με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την εποικοδομητική συζήτηση σε θέματα ανταγωνισμού.

Το ECA προσβλέπει στην βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και στην αποδοτικότερη εφαρμογή των αντίστοιχων εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Αυτή η συνεργασία αναπτύσσεται μέσω της διοργάνωσης συνεδριάσεων, της καθιέρωσης ομάδων εργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών.

Στα πλαίσια του ΕCA έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, σχετικά με τις πολυ-δικαιοδοτικές συγκεντρώσεις. Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η βελτίωση της συνεργασίας των αρχών ανταγωνισμού στις περιπτώσεις που μια συγκέντρωση πρέπει να κοινοποιηθεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη (πολυ-δικαιοδοτικές συγκεντρώσεις). Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας έχει διαμορφώσει έγγραφο διαδικασιών με τον τίτλο "Procedures Guide", το οποίο καθορίζει την πρακτική της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού του ECA. Κατά συνέπεια, αν ένα μέλος του ECA λάβει μια ανακοίνωση συγκέντρωσης, η οποία έχει κοινοποιηθεί, επίσης, τουλάχιστον σε μια άλλη αρχή ανταγωνισμού του ECA, τότε η αρχή θα κοινοποιήσει την συγκέντρωση στις υπόλοιπες αρχές ανταγωνισμού.

Στη βάση αυτή, οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού έχουν αναπτύξει μεταξύ τους πρακτική ανταλλαγής πληροφοριών στις περιπτώσεις που μια συγκέντρωση πρέπει να κοινοποιηθεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Η πρακτική καθορίζεται, επίσης, στο έγγραφο διαδικασιών με τον τίτλο "Procedures Guide".

Επίσης, το 2005 (προς αντικατάσταση των σχετικών αρχών που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά το 2002) υιοθετήθηκαν από τα μέλη του δικτύου ένα πλέγμα κανόνων και αρχών με τίτλο «Principles on the application, by National Competition Authorities within the ECA, of articles 4(5) and 22 of the EC Merger Regulation». Σύμφωνα με τις πιο πάνω αρχές απορρέουν ένα σύνολο «υποχρεώσεων» (το κείμενο δεν είναι νομικά δεσμευτικό).


  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου