Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Σχέδιο Επιείκειας


Σύμπραξη σημαίνει την τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ δύο ή περισσότερων ανταγωνιστών η οποία αποσκοπεί στον συντονισμό της ανταγωνιστικής τους συμπεριφοράς στην αγορά ή στον επηρεασμό των σημαντικών παραμέτρων του ανταγωνισμού μέσω πρακτικών και περιλαμβάνει τον καθορισμό ή τον συντονισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, περιλαμβανομένου του καθορισμού ή συντονισμού σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την παροχή ποσοστώσεων παραγωγής ή πωλήσεων, την κατανομή των αγορών και πελατών, περιλαμβανομένης της νόθευσης διαγωνισμών, τους περιορισμούς των εισαγωγών ή εξαγωγών ή τις ενέργειες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος άλλων ανταγωνιστών.

Το Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης (Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 442/2022)) είναι το νομικό πλαίσιο που ορίζει την επιεική μεταχείριση ή πλήρη απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού για την αποκάλυψη μυστικών συμπράξεων, οι οποίες απαγορεύονται από το άρθρο 3 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και από το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης ουσιαστικά κωδικοποιεί τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγηση απαλλαγής ή μείωσης του ύψους του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε μια επιχείρηση.

Εάν είστε επιχείρηση που έχετε εμπλακεί σε μυστική σύμπραξη, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με το Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης σας προσφέρει την ευκαιρία για απαλλαγή ή μείωση του διοικητικού προστίμου νοουμένου ότι αποκαλύπτει τη συμμετοχή της σε μυστική σύμπραξη, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία και συνεργάζεται πλήρως, ειλικρινώς και συνεχώς με την Επιτροπή, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός.Σχετικά Αρχεία:

Δ.Π. 442-2022.pdf Κ.Δ.Π. 442-2022.pdf
Το αρχείο Δ.Π. 442-2022.pdf (Μέγεθος: 405,5Kb)

No documents found


Αρχείο  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου