Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Υπηρεσία

Η Επιτροπή κατά την ενάσκηση του έργου της επικουρείται από την Υπηρεσία της ΕΠΑ, η οποία έχει την αρμοδιότητα, μετά από οδηγίες της Επιτροπής, να διενεργεί τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα για τη διαπίστωση παραβάσεων των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022. Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων γραμματείας της Επιτροπής, την τήρηση μητρώων, τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών απαραίτητων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, την διενέργεια επιτόπιων αιφνίδιων ερευνών σε επιχειρήσεις, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, την εισαγωγή καταγγελιών, την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή και τη διενέργεια αναγκαίων κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεων. Επίσης, η Υπηρεσία διεξάγει προκαταρτική αξιολόγηση των συγκεντρώσεων στη βάση των προνοιών των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 και 2000, ετοιμάζει γραπτές εκθέσεις και παρέχει προς την Επιτροπή κάθε δυνατή διευκόλυνση για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

Η Υπηρεσία αποτελείται από την Διευθύντρια, τους Ανώτερους Λειτουργούς, τους Λειτουργούς, Διοικητικό Λειτουργό, Λογιστή, Λειτουργούς αορίστου χρόνου, το Γραμματειακό και Βοηθητικό Προσωπικό. Όλα τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και διορίζονται όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. Ένας εκ των μελών της Υπηρεσίας ενεργεί ως Γραμματέας.
Σχετικά Αρχεία:

Κατάλογος Προσωπικού 2024.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 79.04Kb)
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου