Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

European Competition Network (ECN)


Με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1/2003 (στο εξής «Ε.Κ. 1/2003») για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε., καθιερώθηκε ένα σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής «Ε.Ε.») και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού (στο εξής «Ε.Α.Α.») των κρατών μελών δύνανται να εφαρμόζουν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης.

Το σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων προϋποθέτει ότι οι Ε.Α.Α. έχουν την εξουσία να εφαρμόζουν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. και ότι γίνεται αποτελεσματικός καταμερισμός της εργασίας για τις υποθέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί έρευνα. Βάσει του εν λόγω συστήματος, οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται από μια και μόνο Ε.Α.Α., ή από περισσότερες Ε.Α.Α. (έως και τρεις), ή από την Ε.Ε.. Στις περισσότερες των περιπτώσεων που μια Ε.Α.Α. λαμβάνει μια καταγγελία, θα παραμένει αρμόδια μέχρι την διεκπεραίωση αυτής. Στις περιπτώσεις, όμως, που είναι αναγκαία η παραπομπή της σε άλλη Ε.Α.Α., τότε θα πρέπει να διαπιστώνεται κατά πόσον αυτή θεωρείται κατάλληλη για να επιληφθεί, σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν: (α) η συμφωνία ή πρακτική έχει άμεσες, πραγματικές ή προβλέψιμες συνέπειες εντός των ορίων της επικράτειάς της, (β) είναι ικανή να θέσει σε τέλος την παράβαση και (γ) είναι σε θέση να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ των Ε.Α.Α. και της Ε.Ε. και κατ' επέκταση της εφαρμογής του Ε.Κ 1/2003, από κοινού οι Ε.Α.Α. και η Ε.Ε. δημιούργησαν το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (στο εξής «Ε.Δ.Α.»), στο πλαίσιο του οποίου θα γίνονται διαβουλεύσεις και θα ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Tα μέλη του Δικτύου ενημερώνονται στο αρχικό στάδιο σχετικά με τις εκκρεμείς έρευνες και συγκεκριμένα, πριν ή χωρίς χρονοτριβή, μετά την έναρξη του πρώτου τυπικού μέτρου έρευνας, ούτως ώστε σε περίπτωση που παραπέμπεται αυτή, η όλη διαδικασία να διεκπεραιώνεται το συντομότερο δυνατόν, κατά κανόνα εντός δύο μηνών. Παρόμοια υποχρέωση κοινοποίησης υπάρχει πριν από την έκδοση αποφάσεων για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω του Ε.Δ.Α. με:

· ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υποθέσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών
· συντονισμό των ερευνών, εφόσον είναι αναγκαίο
· αμοιβαία βοήθεια με τις έρευνες
· ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών και
· συζήτηση διάφορων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.


No documents found
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου