Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

European Competition Network (ECN)


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (European Competition Network - ECN), το οποίο δημιουργήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, ως ένα σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων εντός του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Αρχές Ανταγωνισμού των κρατών μελών εφαρμόζουν τους κανόνες ανταγωνισμού.

To ECN αποτελεί ένα φόρουμ συζήτησης και συνεργασίας για την εφαρμογή και επιβολή της πολιτικής ανταγωνισμού στην ΕΕ. Παρέχει ένα πλαίσιο για συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού σε υποθέσεις κατά τις οποίες τα Άρθρα 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ εφαρμόζονται και μία βάση για τη δημιουργία και την προώθηση μιας κοινής κουλτούρας ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω του ECN με:

· ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υποθέσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών
· συντονισμό των ερευνών, εφόσον είναι αναγκαίο
· αμοιβαία βοήθεια με τις έρευνες
· ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών και
· συζήτηση διάφορων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Το 2013, οι Αρχές Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών στα πλαίσια του ECN υιοθέτησαν επτά έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται οι Συστάσεις του ECN αναφορικά με τις εξουσίες έρευνας που πρέπει να έχουν οι αρχές ανταγωνισμού καθώς και τις εξουσίες για λήψη αποφάσεων κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Οι εν λόγω Συστάσεις έχουν ως σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά έγγραφα ή και για σκοπούς καθορισμού της πολιτικής ανταγωνισμού.

Οι επτά Συστάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ECN και είναι οι ακόλουθες:

(i) Σύσταση ECN αναφορικά με τις εξουσίες έρευνας και ελέγχου, μέτρων εφαρμογής και κυρώσεων στα πλαίσια των αιφνίδιων επιτόπιων ερευνών και της συλλογής πληροφοριών.

(ii) Σύσταση ECN αναφορικά με την εξουσία συλλογής ψηφιακών πληροφοριών συμπεριλαμβανομένου της χρήσης της δικανικής πληροφορικής.

(iii) Σύσταση ECN αναφορικά με τη συνδρομή κατά τη διεξαγωγή αιφνίδιων ερευνών στα πλαίσια του άρθρου 22(1) του Κανονισμού (ΕΚ). αρ. 1/2003.

(iv) Σύσταση ECN αναφορικά με την εξουσία να καθορίζονται κριτήρια για την κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων.

(v) Σύσταση ECN αναφορικά με την εξουσία επιβολής ενδιάμεσων προσωρινών μέτρων.

(vi) Σύσταση ECN αναφορικά με την εξουσία για την αποδοχή δεσμεύσεων από μέρους των επιχειρήσεων.

(vii) Σύσταση ECNαναφορικά με την εξουσία επιβολής στις επιχειρήσεις διαρθρωτικών μέτρων.

Επίσης, κατά καιρούς εκδίδονται και άλλα έντυπα/έγγραφα από το ECN, όπως είναι τα ακόλουθα:

No documents found
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου