Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PANICOS THEO HADJIGEORGIOU & CO LTD ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02/06/2014


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαισίων των αρμοδιοτήτων της απεφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της επιχείρησης Panicos Theo Hadjigeorgiou & Co Ltd.

Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ για διερεύνηση των πράξεων και/ή παραλείψεων της εταιρείας P. T. Hadjigeorgiou σε σχέση με τους όρους και τις τιμές διάθεσης των συσκευών και όλων των αναλώσιμων προϊόντων που αφορούν την παρακολούθηση γλυκόζης (σακχάρου) τόσο σε σχέση με τους δημόσιους διαγωνισμούς προσφορών που διεξάγονται από το Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, όσο και σε σχέση με τη διάθεση αυτών μέσω των διαφόρων σημείων πώλησης ή/και τους καταναλωτές ή/και άλλους, καθώς και σε σχέση με τους όρους συνεργασίας της P. T. Hadjigeorgiou με την κατασκευάστρια ή/και προμηθεύτρια εταιρεία, ή/και της δράσης της P. T. Hadjigeorgiou ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας και το ενδεχόμενο παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου καθώς και των αντίστοιχων άρθρων 101 και/ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ»).

Ο επί τόπου έλεχγος άρχισε και ολοκληρώθηκε στις 29/5/2014.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς το σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή του Νόμου.


Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 Ιουνίου 2014
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου