Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Cyprus Development Bank Public Company Ltd από τις εταιρείες Dayarona Trading Ltd και Loramina Trading Ltd.
03/07/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cyprus Development Bank Public Company Ltd από τις εταιρείες Dayarona Trading Ltd και Loramina Trading Ltd.

Η Loramina Trading Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκε είναι η κατοχή επενδύσεων εντούτοις η εταιρεία δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί. Θα δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο σε σχέση με την προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης.

Η Dayarona Trading Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί. Θα δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο σε σχέση με την προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης.

Η Cyprus Development Bank Public Company Ltd (CDB) είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα το οποίο προσφέρει τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής τραπεζικής, επενδυτικής τραπεζικής, ιδιωτικής τραπεζικής, και υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος. Δραστηριοποιείται στην Κύπρο και τη Ρωσία μέσω της θυγατρικής της CJSC Investment Bank of Kuban.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου