Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει αποστείλει Εκθέσεις Αιτιάσεων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και στον όμιλο Forthnet Α.Ε αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου
03/06/2014


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), ανακοινώνει ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής «ο Νόμος») να κινήσει διαδικασία εξέτασης εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του ομίλου Forthnet Α.Ε, αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α),(β), (γ) και 6(1)(β) του Νόμου καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και απέστειλε προς τούτο Εκθέσεις Αιτιάσεων προς αυτές.

Οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις είναι αποτέλεσμα της αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξήχθη εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του ομίλου Forthnet Α.Ε μετά από απόφαση της ΕΠΑ, στις 2/2/2012. Αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας είναι η συνεργασία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του ομίλου Forthnet Α.Ε ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας που υπογράφτηκε περί το Δεκέμβριο του 2011 για τη διάθεση του τηλεοπτικού περιεχομένου των συνδρομητικών καναλιών NOVACINEMA και NOVASPORTS μέσα από την πλατφόρμα Cytavision, καθώς και της δράσης τους ξεχωριστά ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας στον τομέα της διάθεσης συνδρομητικών καναλιών/ τηλεοπτικών δικαιωμάτων/τηλεοπτικού περιεχομένου στη συνδρομητική τηλεόραση.

Οι πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις που έχουν κοινοποιηθεί στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και στον όμιλο Forthnet Α.Ε εστιάζονται στο γεγονός ότι η μεταξύ τους Συμφωνία ενδεχόμενα να εγείρει ζητήματα έμμεσου καθορισμού τιμών, ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών, περιορισμού της χονδρικής διάθεσης των κινηματογραφικών και αθλητικών συνδρομητικών καναλιών, NOVACINEMA και NOVASPOSRTS, περιορισμού της ανάπτυξης ανταγωνισμού σε λιανικό επίπεδο και περιορισμού της απόκτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου για σκοπούς μετάδοσης στην Κύπρο προς ζημία των καταναλωτών.

Η ΕΠΑ επισημαίνει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης αλλά και ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να προκαταβάλει και/ή να υποκαταστήσει την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η ΕΠΑ με την ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας εξέτασης ενώπιον της υπόθεσης και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία/ ακρόαση και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παραβάσεων την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

Σημειώσεις:

1. Η ΕΠΑ αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.

2. Η ΕΠΑ καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους.

3. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της ΕΠΑ ή προκύψουν νέα στοιχεία, η ΕΠΑ δύναται να προβεί σε τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και κοινοποίηση τροποποιημένης έκθεσης αιτιάσεων προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

4. Ο καταρτισμός Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

5. Κατά των ενώπιον της ΕΠΑ διαδικασιών για εξέταση παραβάσεων, ή για εξέταση καταγγελιών υποβαλλόμενων δυνάμει του Νόμου, ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο Νόμο και/ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, δύνανται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπή:

(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο,

(ii) τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής,

(i) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της ΕΠΑ, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3/6/2014
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου