Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε. αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
18/06/2014


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανακοινώνει ότι, ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») να κινήσει διαδικασία εξέτασης εναντίον της εταιρείας ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε αναφορικά με πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α) του Νόμου και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») και 3(1)(γ) του Νόμου και 101 της Σ.Λ.Ε.Ε. και κοινοποίησε προς τούτο Έκθεση Αιτιάσεων προς αυτή.

Η προκαταρκτική έρευνα είναι αποτέλεσμα της καταγγελίας της εταιρείας Γ&Γ Ρεμέντζο Λτδ που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 19/6/2012.

Οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις αφορούν:

Α) την ύπαρξη και την εφαρμογή συμβατικών όρων καθορισμού τιμών μεταπώλησης στη σύμβαση δικαιόχρησης μεταξύ της ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε ως δικαιοπαρόχου και της Γ&Γ Ρεμέντζο Λτδ ως δικαιοδόχου, οι οποίοι είναι εκ πρώτης όψεως τόσο εξ΄ αντικειμένου όσο και εξ΄ αποτελέσματος περιοριστικοί του ανταγωνισμού καθώς διαφάνηκε ότι μέσω του συστήματος εμπορικής διαχείρισης, καθορίζονταν οι λιανικές τιμές πώλησης των προϊόντων της καταγγέλλουσας κατά παράβαση των άρθρων 3(1)(α) του Νόμου και 101 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Β) την ύπαρξη συμβατικών όρων με τους οποίους περιοριζόταν η δυνατότητα πώλησης των προϊόντων της καταγγελλόμενης σε άλλους δικαιοδόχους εντός του δικτύου δικαιόχρησης, με δέσμευση να πραγματοποιούνται μόνο λιανικές πωλήσεις. Οι εν λόγω όροι συνιστούν εκ πρώτης όψεως εξ΄ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού καθώς περιορίζουν τις αμοιβαίες προμήθειες / διασταυρούμενες πωλήσεις των προϊόντων της καταγγέλλουσας εταιρείας, κατά παράβαση των άρθρων 3(1)(γ) του Νόμου και 101 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης αλλά και ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να προκαταβάλει και/ή να υποκαταστήσει την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή με την ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία / ακρόαση και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη των υπό αναφορά πιθανολογούμενων παραβάσεων, την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

Σημειώσεις:

1. Η Επιτροπή αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους.

3. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής ή προκύψουν νέα στοιχεία, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και κοινοποίηση τροποποιημένης έκθεσης αιτιάσεων προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

4. Ο καταρτισμός Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

5. Κατά των ενώπιον της Επιτροπής διαδικασιών για εξέταση παραβάσεων, ή για εξέταση καταγγελιών υποβαλλόμενων δυνάμει του Νόμου, ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο Νόμο και/ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, δύνανται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής:

(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο,

(ii) τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής,

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας..
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου