Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd από την εταιρεία Marship Investments Ltd
04/06/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Marship Investments Ltd με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί στην εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd.

Η Marship Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί τη μία εκ των δύο κύριων μητρικών εταιρειών του Ομίλου Εταιρειών Marlow. Ο εν λόγω Όμιλος δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό τομέα και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα υπηρεσιών στελέχωσης πλοίων/παροχής μελών πληρώματος όπως επίσης και υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης Πλοίων.

Η Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Ahrenkiel. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες παροχής μελών πληρώματος και δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Kapal (Cyprus) Ltd.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου