Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Avlogen Malta (Out-Licensing) Holding Ltd από την LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux), μέσω της L1 Health GP S.a r.l.
13/02/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Avlogen Malta (Out-Licensing) Holding Ltd από την LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux), μέσω της L1 Health GP S.a r.l..

Η L1 Health GP S.a r.l. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και αποτελεί φορέα της επιχειρηματικής μονάδας L1 Health της LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux). Η LetterOne Investment Holdings S.A. (Lux) είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (investment holding company), η οποία στοχεύει σε επενδύσεις κυρίως στους τομείς υπηρεσιών υγείας, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, και του λιανικού εμπορίου.

Η Avlogen Malta (Out-Licensing) Holding Ltd ( στο εξής η «Adalvo» ή ο «Στόχος») είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Η Adalvo είναι μια παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία και πάροχος γενόσημων φαρμάκων και βιοομοειδών φαρμάκων μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business). Η εν λόγω εταιρεία δεν διαθέτει δικές του εγκαταστάσεις παραγωγής και όλη η παραγωγή ανατίθεται σε διάφορους συμβεβλημένους οργανισμούς παραγωγής και σε συμβεβλημένους, αναπτυξιακούς και παραγωγικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Η Adalvo συνάπτει συμφωνίες παραχώρησης αδειών χρήσης (out-licensing) με επιχειρηματικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου