Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Υπερψηφίστηκε στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής ημερομηνίας 10/2/2022 το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος 2021»
14/02/2022


Κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε στην συνεδρία της Ολομέλεια της Βουλής ημερομηνίας 10/2/2022 το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021».

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και η αντικατάσταση τους με το παρόν νομοσχέδιο που αποσκοπεί σε:


Μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο εθνικό δίκαιο.

Η Οδηγία (ΕΕ) αριθμ. 2019/1 και κατ’ επέκταση οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει στο δίκαιο του ανταγωνισμού, κινούνται σε τρείς άξονες:

I. τη διασφάλιση ότι οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, έχουν στη διάθεσή τους επαρκή εργαλεία έρευνας και μέσα τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού, αλλά και ότι δύνανται να επιβάλουν αποτελεσματικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που παραβαίνουν τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού,

II. τη διασφάλιση ότι οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού, αλλά και ότι έχουν επαρκείς πόρους, καθώς και το προσωπικό που απαιτείται για να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους, και

III. τη διασφάλιση ότι οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, διαθέτουν αποτελεσματικά Προγράμματα Επιεικούς Μεταχείρισης, τα οποία ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με παράνομες συμπράξεις (καρτέλ) που πιθανόν να λαμβάνουν χώρα σε αριθμό δικαιοδοσιών.

Ως αποτέλεσμα αυτών με το περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2022:

(α) διατηρούνται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες και τις παρεχόμενες στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξουσίες έρευνας και επιβολής προστίμων, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί σε δυο ξεχωριστά Κεφάλαια, ήτοι Κεφάλαιο VI και Κεφάλαιο VIII αντίστοιχα. Εισάχθηκε, παρα ταύτα διάταξη αναφορικά με τις προθεσμίες που θα ισχύουν για την καταβολή των διοικητικών προστίμων στην Επιτροπή και την επιβολή τόκων.

(β) διατηρούνται οι ουσιαστικές διατάξεις που άπτονται της απαγόρευσης των περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων και της απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Προστίθεται παρά ταύτα η δυνατότητα της Επιτροπής να κλητεύει πρόσωπα με στόχο τη λήψη δηλώσεων και στοιχείων σε σχέση με έρευνες που διεξάγει.

(γ) ενισχύονται οι διαδικαστικές εγγυήσεις που αφορούν τις ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίες, όπως είναι η διαδικασία υποβολής καταγγελίας και η διαδικασία πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης, καθώς και οι διαδικασίες προστασίας των επιχειρηματικών απορρήτων και εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(δ) ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής με τη δυνατότητα να εκδίδει ανακοινώσεις, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για ενημέρωση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σχετικά με θέματα της αρμοδιότητας της, καθώς και των ενώπιον της διαδικασιών (όπως η πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο) ή σε σχέση με τους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που της κοινολογούνται, καθώς και αναφορικά με τον τρόπο αξιολόγησης της σοβαρότητας, της διάρκειας της παράβασης, τις επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις που δύνανται να ληφθούν υπόψη για σκοπούς καθορισμού του επιβληθέντος προστίμου,

(ε) ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας ώστε να μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή εισηγητική έκθεση αναφορικά με τα αιτήματα χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων και εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών, καθώς και την υποβολή εισηγητικής έκθεσης αναφορικά με τις δεσμεύσεις που προτείνονται από τις επιχειρήσεις για σκοπούς άρσης των αμφιβολιών της Επιτροπής.

(στ) ενισχύεται η συνεργασία της Επιτροπής με άλλες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και εισάγονται διατάξεις για την αμοιβαία συνδρομή στη διεξαγωγή ερευνών (όπως είναι η συλλογή πληροφοριών και διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών εκ μέρους μιας Εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού) καθώς και στην κοινοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τη διασυνοριακή εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και εκτέλεση αποφάσεων επιβολής προστίμων.

(ζ) απλοποιήθηκε το έντυπο υποβολής της καταγγελίας στην Επιτροπής, ενώ έχουν εισαχθεί οδηγίες για την ορθή υποβολή καταγγελιών από πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πληρέστερης υποβολής των καταγγελιών.

Η Επιτροπή θα αναμένει τη δημοσίευση του Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οπόταν και θα τεθεί σε ισχύ.

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού, η Επιτροπή θα εκδώσει ενημερωτικά έντυπα όπου θα αναγράφονται και επεξηγούνται με εύληπτο τρόπο οι διατάξεις του νέου νόμου, αλλά και να διοργανώσει σχετική ενημερωτική ημερίδα.Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού


14/2/2022  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου