Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την από κοινού απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Africa Internet Holding GmbH από τις εταιρείες Mobile Telephone Networks Holdings (Pty) Ltd, Millicom International Cellular S.A. και Rocket Internet Holding GmbH
11/02/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Mobile Telephone Networks Holdings (Pty) Ltd, Millicom International Cellular S.A. και Rocket Internet Holding GmbH, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι θα αποκτήσουν από κοινού το μετοχικό κεφάλαιο της Africa Internet Holding GmbH.

H Africa Internet Holding GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην επιχείρηση eCommerce σε χώρες της Αφρικής μέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου που εμμέσως κατέχει.

H Mobile Telephone Networks Holdings (Pty) Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νότιας Αφρικής. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών που ασχολείται κυρίως με υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

H Millicom International Cellular S.A. είναι δημόσια εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. H εν λόγω εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης και προσφέρει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε διάφορες χώρες στη Λατινική Αμερική και Αφρική.

Η Investment AB Kinnevik είναι ο κύριος μέτοχος της Millicom International Cellular S.A. Η πρώτη έχει μετοχές σε διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, στη γεωργία κ.α.

Rocket Internet Holding GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην επιχειρηματική εκκίνηση και τη χρηματοδότηση στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου