Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της επιχείρησης Amathina Holdings Ltd από τις εταιρείες Amathus Public Ltd και Elerfield Holdings Ltd και τον Όμιλο Εταιρειών Muskita για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Amathus Beach Hotel στην Λεμεσό μέσω της εταιρείας Amathina Luxury Hotels Ltd
24/03/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της επιχείρησης Amathina Holdings Ltd από τις εταιρείες Amathus Public Ltd και Elerfield Holdings Ltd και τον Όμιλο Εταιρειών Muskita για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Amathus Beach Hotel στην Λεμεσό μέσω της εταιρείας Amathina Luxury Hotels Ltd. Συνέχεια της πιο πάνω πράξης είναι η παραχώρηση της διαχείρισης του ξενοδοχείου προς την Μ.Α. Luxury Hotels Ltd.

Η Amathus Public Ltd είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Είναι ιδιοκτήτης και διαχειρίζεται ξενοδοχειακών μονάδων. Είναι αντιπρόσωπος αεροπορικών εταιρειών, ασχολείται με την πώληση οργανωμένων εκδρομών εξωτερικού, αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει ναυτιλιακές γραμμές, εκτελωνίσεις και διακινήσεις φορτίων και με πωλήσεις κρουαζιέρων.

Η Elerfield Holdings Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και συστάθηκε για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης.

Ο Όμιλος Εταιρειών Muskita μέσω των εταιρειών M.A. Luxury Hotels Ltd και Muskita Hotels Ltd έχει στην κατοχή του ξενοδοχειακές μονάδες και ασχολείται με την διαχείριση ξενοδοχείων.

Οι εταιρείες Amathina Holdings Ltd και Amathina Luxury Hotels Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και έχουν συσταθεί για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου