ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπο Γνωστοποίησης Συγκεντρώσεων


Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου (Ν. 83(Ι)/2014):

(1) Οι πράξεις συγκέντρωσης μείζονος σημασίας κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία πριν την πραγματοποίησή τους και μετά τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής.

(2) Η κοινοποίηση μπορεί επίσης να γίνεται στις περιπτώσεις που οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποδεικνύουν στην Υπηρεσία την ύπαρξη καλόπιστης προθέσεως για σύναψη συμφωνίας ή σε περίπτωση δημόσιας πρότασης εξαγοράς, εφόσον έχουν ανακοινώσει πρόθεση ή οριστική απόφαση ανάλογης πρότασης υπό την προϋπόθεση ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία ή δημόσια πρόταση εξαγοράς θα καταλήξει σε συγκέντρωση μείζονος σημασίας.

(3) Οι υποκείμενες σε κοινοποίηση πράξεις συγκέντρωσης, που συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια Νόμου, οφείλουν να κοινοποιούνται από κοινού ή κεχωρισμένα από τους συμμετέχοντες στις πράξεις αυτές· στις λοιπές περιπτώσεις, την υποχρέωση κοινοποίησης υπέχει ο αποκτών τον έλεγχο.

Οι κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Το έγγραφο της κοινοποίησης υποβάλλεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας
Το τέλος κοινοποίησης καθώς και το τέλος διαδικασίας πλήρους διερεύνησης τα οποία ο υπόχρεος προς κοινοποίηση πρέπει να καταβάλλει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 83(Ι)/2014, αφορούν καθαρά ποσά ενδεχόμενα μετά από αφαίρεση οποιωνδήποτε πιθανών τραπεζικών ή άλλων χρεώσεων.

Τονίζεται ότι η κοινοποίηση θα γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση της καταβολής του καθαρού τέλους ύψους €1000. Επιπρόσθετα, η διαδικασία πλήρους διερεύνησης αρχίζει άμα την καταβολή στην Επιτροπή καθαρού τέλους ύψους €6000.


Σχετικά Αρχεία:

No documents found
  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής