ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπο Καταγγελίας


Σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον δικαιούται να προβεί σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ ή των ΄Αρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ ή 102 ΣΛΕΕ.

Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δύναται να αποδείξει ότι υπέστη ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή ότι τίθεται ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, ως άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.

Η καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, η οποία δύναται να τύχει επεξεργασίας, υπογράφεται από το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία, ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή αντιπρόσωπο του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία και περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, ούτως ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να προβεί σε διερεύνηση της υποβληθείσας καταγγελίας.


Σχετικά Αρχεία:

No documents found

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής