ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Η Υπηρεσία


Η Επιτροπή κατά την ενάσκηση του έργου της επικουρείται από την Υπηρεσία της ΕΠΑ, η οποία έχει την αρμοδιότητα, μετά από οδηγίες της Επιτροπής, να διενεργεί τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα για τη διαπίστωση παραβάσεων των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 και 2014. Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων γραμματείας της Επιτροπής, συλλέγει προς τον σκοπό αυτόν πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, διενεργεί επιτόπιες αιφνίδιες έρευνες σε επιχειρήσεις, διεξάγει συνεντεύξεις, εισάγει καταγγελίες και υποβάλλει εισηγήσεις προς την Επιτροπή, προβαίνει στις αναγκαίες κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις, διεξάγει προκαταρτική αξιολόγηση των συγκεντρώσεων στη βάση των προνοιών των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 και 2000 και ετοιμάζει γραπτές εκθέσεις και παρέχει προς την Επιτροπή κάθε δυνατή διευκόλυνση για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

Η Υπηρεσία αποτελείται από την Διευθύντρια, τους Ανώτερους Λειτουργούς, τους Λειτουργούς, Λογιστή, Λειτουργούς αορίστου χρόνου, το Γραμματειακό και Βοηθητικό Προσωπικό. Όλα τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και διορίζονται όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. Ένας εκ των μελών της Υπηρεσίας ενεργεί ως Γραμματέας.Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής