ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χαιρετισμός Προέδρου


Αγαπητοί επισκέπτες,

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την ιστοσελίδα της Επιτροπής μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, τις εξουσίες και αρμοδιότητες, τη λειτουργία της Επιτροπής και τις πρόσφατες αποφάσεις της. Επιπρόσθετα, μπορείτε ακόμη να πληροφορηθείτε για θέματα που σχετίζονται με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έγκυρη ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποτελεί συλλογικό διοικητικό όργανο που απαρτίζεται από Πρόεδρο και 4 Μέλη οι οποίοι από το 2008 υπηρετούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ υποβοηθείται στο έργο της από την Υπηρεσία της.

Αποστολή και αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η ρύθμιση και προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και η ανάπτυξη κουλτούρας ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς δράσης της οικονομίας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, αλλά και την προστασία της ανταγωνιστικής διαδικασίας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Ειδικότερα, οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2022 σε συνάρτηση με τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 2014 θέτουν το πλαίσιο των κανόνων και αρχών που στόχο έχουν την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού εντός της κυπριακής αγοράς. Επίσης, η Επιτροπή είναι συναρμόδια με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για την εφαρμογή του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμου αρ. 75(Ι)/2018. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συνιστά την αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των Άρθρων 6, 8, 9, 10(1) έως 10(3), 11 και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.

Φιλοδοξώντας να καταστήσουμε την ΕΠΑ ένα θεσμό κύρους που να εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό, διαβεβαιώνουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πως η Επιτροπή εργάζεται με κάθε σεβασμό προς τον πολίτη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα δικαιώματά τους, εφαρμόζοντας πιστά το νομικό πλαίσιο και εξυπηρετώντας τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότητας, της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.

Τα όραμα της Επιτροπής για την εξασφάλιση και προάσπιση ανταγωνιστικών συνθηκών δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας για την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών, αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς και απώτερο σκοπό της.


Εύα Παντζαρή
Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής