Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Δημόσια Διαβούλευση:Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»
09/09/2013

5

H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 09/09/2013 μέχρι τις 23/09/2013, το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

1. Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να καλέσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο πρόκειται να τροποποιήσει τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2008 (Νόμος 13(Ι)/2008).

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για την περαιτέρω βελτίωση του παρόντος νομικού πλαισίου σχετικά με τις αντιμονοπωλιακές πρακτικές (antitrust) στην εγχώρια αγορά της Δημοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω σύγκλιση του σχετικού νομικού πλαισίου με το αντίστοιχο ενωσιακό νομικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τόσο με την εισαγωγή του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003, αλλά και μέσω της δικαιοπλαστικής ενέργειας της νομολογίας των ενωσιακών δικαστηρίων. Μια τέτοια σύγκλιση κρίνεται απαραίτητη, καθώς θα συνεισφέρει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων περί αντιμονοπωλιακών πρακτικών.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα ενισχυθεί με περαιτέρω αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται ήδη τόσο στον ως άνω Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου και για τη σύγκλιση με το ενωσιακό δίκαιο, όσο και με την ευχερέστερη λειτουργία της Επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση και εξέταση πιθανολογούμενων παραβάσεων τόσο του ως άνω Νόμου όσο και της ενωσιακής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή, με βάση και την έως τώρα πείρα της σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αλλά και με τα πορίσματα της εγχώριας και ενωσιακής νομολογίας, προτείνει τις τροποποιήσεις αυτές με στόχο να παρέχεται στα εμπλεκόμενα μέρη ένα σαφέστερο νομοθετικό πλαίσιο που θα συνεισφέρει ουσιωδώς και στην βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η έγκριση του προτεινόμενου νομικού πλαισίου αποτελεί όρο του Μνημονίου Συναντίληψης, το οποίο υπεγράφη με την Τρόικα. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η προτεινόμενη νομοθεσία πρέπει να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2013.

2. Κύρια σημεία

Τα κυριότερα σημεία που καλύπτει το προσχέδιο νομοσχεδίου είναι τα εξής:

- Άρθρο 2: προτείνεται η αντικατάσταση του ορισμού του όρου «επιχείρηση» με ορισμό, ο οποίος γίνεται παγίως δεκτός σύμφωνα με τη νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων.
- Άρθρο 6(2): προτείνεται η διαγραφή της τρίτης ενδεικτικής περίπτωσης κατάχρησης σχέσης οικονομικής εξάρτησης.
- Άρθρο 17(6): προτείνεται η προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τυχόν εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες κλπ κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17.
- Άρθρο 22: προτείνεται η δημιουργία δημόσιου και εμπιστευτικού Μητρώου.
- Άρθρο 23: προτείνεται η εκτεταμένη τροποποίηση του άρθρου και η προσθήκη επιπρόσθετων διατάξεων, στις οποίες θα προβλέπονται οι νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής.
- Άρθρο 24(νέο): προτείνεται η εισαγωγή νέου άρθρο αναφορικά με τη εξουσία της Επιτροπής για συνεργασία με άλλες Αρχές Ανταγωνισμού των Κρατών - Μελών της Ε.Ε..
- Άρθρο 25 (άρθρο 24 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου (α) σχετικά με τον κύκλο εργασιών για την επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ, καθώς και η εισαγωγή διοικητικής κύρωσης για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.
- Άρθρο 26 (άρθρο 24(ε) , (στ)) του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η εισαγωγή του θεσμού των δεσμεύσεων σε ξεχωριστό άρθρο και τροποποίηση της σχετικής διάταξης με πρότυπο το άρθρο 9 του Καν. 1/2003, καθώς και η εισαγωγή διοικητικής κύρωσης για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.
- Άρθρο 29 (άρθρο 28 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η τροποποίηση της ρύθμισης περί της εξουσίας της Επιτροπής για τη λήψη προσωρινών μέτρων, ώστε να είναι δυνατή η λήψη τους όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό, καθώς και με την εισαγωγή διοικητικής κύρωσης για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.
- Άρθρο 31 (άρθρο 30 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η εκτεταμένη τροποποίηση του άρθρου με πρότυπο το άρθρο 18 του Καν. 1/2003, καθώς και η εισαγωγή διοικητικής κύρωσης για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.
- Άρθρο 32(νέο): προτείνεται η εισαγωγή νέου άρθρου αναφορικά με την εξουσία της Επιτροπής για τη λήψη δηλώσεων, με πρότυπο το άρθρο 19 του Καν. 1/2003.
- Άρθρο 33 (άρθρο 31 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου με πρότυπο το άρθρο 20 του Καν. 1/2003, καθώς και η εισαγωγή διοικητικής κύρωσης για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.
- Άρθρο 34 (άρθρο 32 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου με πρότυπο το άρθρο 21 του Καν. 1/2003.
- Άρθρο 35 (νέο): προτείνεται η εισαγωγή νέου άρθρου αναφορικά με την εξουσία της Επιτροπής προς διεξαγωγή ερευνών σε κλάδους της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών με πρότυπο το άρθρο 17 του Καν. 1/2003 (sector inquiries)
- Άρθρο 38 (άρθρο 35 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η εισαγωγή νέας πρόνοιας στο εδάφιο (3) του άρθρου, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα δύναται να μην αποδέχεται καταγγελία, όταν αυτή εκδήλως δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της.
- Άρθρο 43 (άρθρο 40 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η εισαγωγή αμάχητου τεκμηρίου της αλήθειας του περιεχομένου των τελεσίδικων αποφάσεων της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλης Αρχής Ανταγωνισμού Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ισχύει και στις υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. Αυτή η τροποποίηση είναι σύμφωνη τόσο με την πρόταση Οδηγίας (11.6.2013) σχετικά με κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθ. 9), όσο και την αντίστοιχη προτροπή, που διατυπωνόταν στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ (2.4.2008).
- Άρθρο 44 (άρθρο 41 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η αντικατάστασή του με πρότυπο το άρθρο 25 του Καν. 1/2003, ώστε να καθίσταται σαφές πότε μια προθεσμία διακόπτεται ή αναστέλλεται.
- Άρθρο 45 (άρθρο 42 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου (1), ώστε κατά την επιβολή διοικητικών προστίμων και/ή διοικητικών κυρώσεων να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα και η διάρκεια των παραβάσεων, καθώς και η αντικατάσταση του εδαφίου (2), ώστε οι ενέργειες των εμπλεκόμενων μερών να ολοκληρώνονται εντός της ταχθείσας από την Επιτροπή προθεσμίας.
- Άρθρο 46 (άρθρο 43 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου, ώστε η Επιτροπή να δύναται να λαμβάνει κάθε μέτρο που είναι απαραίτητο για την είσπραξη των διοικητικών προστίμων και κυρώσεων.
- Άρθρο 54 (άρθρο 51 του ισχύοντος Νόμου): προτείνεται η αντικατάσταση του εδαφίου (1), ώστε ο αρμόδιος Υπουργός να δύναται να τροποποιεί το παράρτημα του Νόμου κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής.

3. Συμμετοχή φορέων
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αφενός για να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοθετήματος και αφετέρου για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους.

Θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις που θα παραληφθούν μέχρι τις 12:00 μ.μ. στις 23/09/2013 το αργότερο. Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις πιο κάτω διευθύνσεις: odroussioti@competition.gov.cy και akyriakides@competition.gov.cy.

Πρόσθετα με την ηλεκτρονική υποβολή των απόψεων και εισηγήσεων, όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις του είτε μέσω φαξ είτε ταχυδρομικώς υπό την προϋπόθεση ότι ο φάκελος φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και τις 23/09/2013:


Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Λεωφόρος Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory
2018 Στρόβολος, Λευκωσία
Φαξ 22304944

4. Συνοδευτικά έγγραφα
Το παρόν επεξηγηματικό σημείωμα συνοδεύεται από: (α) την πρόταση περί υποβολής νομοσχεδίου για τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικό) Νόμο , (β) τον παρόντα περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2008 και (γ) πίνακα αντιστοιχίας της αρίθμησης των άρθρων του ισχύοντος νόμου και της αρίθμησης των άρθρων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (τροποποιητικού) Νόμου.

Το προσχέδιο του νομοσχεδίου, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (www.competition.gov.cy).

5. Υπεύθυνοι Λειτουργοί
Οι υπεύθυνοι λειτουργοί από τους οποίους οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι:

Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου
Ανώτερη Λειτουργός
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Τηλ. 22606609
Φαξ 22304944
Email odroussioti@competition.gov.cy
Αθηνά Κυριακίδη
Ανώτερη Λειτουργός
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Τηλ. 22606608
Φαξ 22304944
E-mail: akyriakides@competition.gov.cy.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου