Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή έχει προβεί στην έκδοση ενημερωτικού εντύπου αναφορικά με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2022
08/06/2022


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει πως έχει εκδώσει Ενημερωτικό Οδηγό για να πληροφορήσει τις επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και δικηγόρους και κάθε ενδιαφερόμενο για τις κύριες αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία που διέπει τις εξουσίες και αρμοδιότητες με τη ψήφιση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 (Νόμος 13(Ι)/2022) οποίος έχει αντικαταστήσει τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014.

Ο εν λόγω οδηγός είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά τα υπό αναφορά νομοθετήματα. Το εν λόγω έντυπο είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Επιτροπής καθώς και σε έντυπη μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού όπου είναι αναρτημένο το κείμενο του Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 (Νόμος αρ. 13(Ι)/2022).

8 Ιουνίου 2022


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatO περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος 2022-web.pdf

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου