Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Ποια είναι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και με τι ασχολείται;

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) είναι ανεξάρτητη αρχή, η οποία συστάθηκε το 1990 με τη θέσπιση του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, με αποστολή της τη διατήρηση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς δράσης της οικονομίας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, αλλά και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Η αποστολή της γίνεται κατορθωτή με την:

· Εφαρμογή του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης,
· Εφαρμογή του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος 83(Ι)/2014, και
· Εφαρμογή του Σχεδίου Απαλλαγής και Επιείκειας.

Η Επιτροπή με τους περιορισμένους πόρους και μέσα που έχει στη διάθεση της και με τη συμβολή του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της Υπηρεσίας εργάζεται απρόσκοπτα προς την εκπλήρωση των σκοπών της που στόχο έχουν την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού εντός της κυπριακής Δημοκρατίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου