ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της DRAPA Holdings Germany GmbH από την KKR & Co. Inc, μέσω της UNA 388 Equity Management GmbH
26/08/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την KKR & Co. Inc, αναφορικά με την απόκτηση, μέσω της UNA 388 Equity Management GmbH., του μετοχικού κεφαλαίου της DRAPA Holdings Germany GmbH.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων, η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Η DRAPA Holdings Germany GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Όμιλου Heidelpay GmbH. Ο εν λόγω Ομιλος είναι πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληρωμών και εξυπηρετεί ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών επεξεργασίας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η UNA 388 Equity Management GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού που δεν είχε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες και έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής