Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του ελέγχου της κοινής επιχείρησης Trusset Asset Management Limited από τις Qualco Holdco Limited και Astrobank Public Company Limited
24/02/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Qualco Holdco Limited και Astrobank Public Company Limited με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι πρόκειται να προβούν σε απόκτηση του κοινού ελέγχου της εταιρείας Trusset Asset Management Limited.

Η Qualco Holdco Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, και μαζί με τις θυγατρικές της (ο “Όμιλος Qualco”) δραστηριοποιούνται στην παροχή τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων (financial technology), τη διαχείριση απαιτήσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με ακίνητα εκτός Κύπρου.

Η Astrobank Public Company Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, Αρ. Ν. 66(Ι)/1997, ως έχει τροποποιηθεί, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η κοινή επιχείρηση που θα δημιουργηθεί από τις πιο πάνω εταιρείες είναι η εταιρεία Trusset Asset Management Limited, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριες δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης θα είναι (α) η διαχείριση και ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων και (β) η διαχείριση ακίνητης περιουσίας αποκτηθείσας μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια της AstroBank.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017