ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Δελτίο Τύπου: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το προσχέδιο Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τιτλοφορείται «Ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο της ιδιωτικής επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ από εθνικά δικαστήρια»
27/08/2019

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ενημερώνει το κοινό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το προσχέδιο Ανακοίνωσης που τιτλοφορείται «Ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο της ιδιωτικής επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ από εθνικά δικαστήρια».

Ως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος του προσχεδίου της Ανακοίνωσης είναι να παρασχεθεί πρακτική, μη δεσμευτική και μη αποκλειστική καθοδήγηση στα εθνικά δικαστήρια για την επιλογή του αποτελεσματικότερου μέτρου προστασίας της εμπιστευτικότητας εγγράφων και πληροφοριών (π.χ. confidentiality ring, redactions, appointment of experts κ.λπ.) όταν αποφασίζει σχετικά με αιτήσεις γνωστοποίησης αποδεικτικών στοιχείων που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο αγωγών αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού (Οδηγία αρ. 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές δύνανται εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν τα σχόλια τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση.

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/index_en.html

Η δημόσια διαβούλευση εκκίνησε στις 29/7/2019 και θα ολοκληρωθεί στις 18/10/2019.


27/8/2019

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής