Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτίασης στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
09/08/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας, που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος») να κινήσει διαδικασία εξέτασης παράβασης εναντίον του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (στο εξής ο «ΘΟΚ»), αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου και του κοινοποίησε προς τούτο Έκθεση Αιτίασης.

Η προκαταρκτική έρευνα διεξήχθη μετά από καταγγελία του Θεάτρου Ένα.

Η πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση, εστιάζεται σε παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου από μέρους του ΘΟΚ, καθώς λόγω της διττής του ιδιότητας, ως αρμόδιου για την παροχή/διανομή χορηγιών προς τα ελεύθερα θέατρα και ταυτόχρονα της δραστηριοποίησης του ως θεατρικός οργανισμός εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα του θέση. Αυτό διότι είναι σε θέση να επιλέγει, μέσω των χορηγήσεων που αποφασίζει να παρέχει ο ίδιος, το βαθμό της οικονομικής ισχύος των άμεσων ανταγωνιστών του στην αγορά. Η Επιτροπή σημειώνει πώς ενώ ο ΘΟΚ κατανέμει χορηγίες προς τα ελεύθερα θέατρα και σχήματα ανά παράσταση, με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο Θυμέλη, ο ίδιος χρηματοδοτείται χωρίς κάποιο αντίστοιχο έλεγχο.

Η Επιτροπή επιπλέον σημειώνει ότι η αρμοδιότητα του ΘΟΚ να κατανέμει χορηγίες στα ελεύθερα θέατρα, του δίνει τη δυνατότητα να αποκτά ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τους ανταγωνιστές του, την οποία δεν θα είχε σε διαφορετική περίπτωση στην αγορά παραγωγής και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Οι κοινοποιήσεις των Εκθέσεων Αιτιάσεων δεν προδιαγράφουν το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης, αλλά και ούτε δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβουν και/ή να υποκαταστήσουν την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθώς και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου.

Σημειώσεις:

1. Η Επιτροπή αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους.

3. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής ή προκύψουν νέα στοιχεία, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και κοινοποίηση τροποποιημένης Έκθεσης Αιτιάσεων προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

4. Ο καταρτισμός της Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό στάδιο. Στην Έκθεση Αιτιάσεων ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας και οι αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

5. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία για εξέταση παραβάσεων ή για εξέταση καταγγελιών υποβαλλομένων δυνάμει του Νόμου ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο Νόμο και/ή στους δυνάμει αυτού εκδιδομένους κανονισμούς, δύνανται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής:

(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο,

(ii) τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής,

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

09/08/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου