ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διενέργεια επί τόπου ελέγχων στα γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και των εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και Μάριος Καραντώνης Λτδ
12/04/2019

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (η ΕΠΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί από τον Νόμο 41(Ι)/2014 (ο Νόμος), να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Bioland Energy Ltd, της GDL Green Energy Group Ltd και της Μάριος Καραντώνης Λτδ.

Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και Μάριος Καραντώνης Λτδ, καθώς και σ’ όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή και έμμεσα από αυτές, ή ελέγχουν άμεσα ή και έμμεσα αυτές ή συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με αυτές και ενδεχομένως να επηρεάζουν αυτές με αποφάσεις, συμπεριφορές ή/και ενέργειές τους για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) ή/και 6(1) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επί τόπου έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 11/04/2019 και συνεχίστηκαν μέχρι το μεσημέρι της 12ης Απριλίου 2019. Κατά την πραγματοποίηση της έρευνας, η Υπηρεσία της Επιτροπής συνοδεύτηκε από Λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Η ΕΠΑ επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


12 Απριλίου 2019

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής