Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας EFL Eurorefund Ltd εναντίον της Global Refund Cyprus Ltd (αρ. φακ. 11.17.008.26) σε σχέση με προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Global Refund Cyprus Ltd
05/03/2013


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ότι θα προβεί σε δημόσια διαβούλευση σε σχέση με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Global Refund Cyprus Ltd .

Το έγγραφο της δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται πιο κάτω και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 1/03/2013.

«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας EFL Eurorefund Ltd εναντίον της Global Refund Cyprus Ltd (αρ. φακ. 11.17.008.26) σε σχέση με προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Global Refund Cyprus Ltd

Εισαγωγή

(1) Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») έλαβε από την εταιρεία Global Refund Cyprus Ltd (εφεξής η «Global Refund») πρόταση περί ανάληψης δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 24(ε) του Νόμου 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος») αναφορικά με τη διερεύνηση πιθανολογούμενης παράβασης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της προαναφερόμενης εταιρείας, στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (εφεξής το «Φ.Π.Α.»).

(2) Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή επιθυμεί να θέσει υπό δημόσια διαβούλευση τις προς ανάληψη δεσμεύσεις, όπως αυτές έχουν προταθεί από την εταιρεία Global Refund στο πλαίσιο της διερεύνησης της εν λόγω υπόθεσης από την Επιτροπή. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις έχουν ως στόχο να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής, οι οποίες εκφράστηκαν κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση και διατυπώθηκαν στη σχετική Έκθεση Αιτιάσεων ημερομηνίας 21/12/2012. Με την ολοκλήρωση της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 24(ε) του Νόμου. Η απόφαση δέσμευσης θα πρέπει να διαπιστώνει ότι δε συντρέχουν πλέον λόγοι δράσης από μέρους της Επιτροπής, δίχως να συνάγεται ότι υπήρχε ή ότι εξακολουθεί να υπάρχει παράβαση των διατάξεων του Νόμου.

1. Περίληψη της υπόθεσης
(3) Στις 8/7/2008, η εταιρεία EFL EUROREFUND LTD (εφεξής η «Eurorefund/η καταγγέλλουσα» υπέβαλε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής, αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις από μέρους της Global Refund, σε σχέση με τη συμπεριφορά της στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιστροφής Φ.Π.Α., κατά παράβαση του Νόμου.

(4) Η Eurorefund υπέβαλε καταγγελία σε σχέση με τη σύναψη κάθετων συμφωνιών ανάμεσα στην εταιρεία Global Refund, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιστροφής Φ.Π.Α., και τους Μεταπωλητές-Πελάτες της. Συγκεκριμένα, η Eurorefund, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά, κατήγγειλε ότι οι εν λόγω κάθετες συμφωνίες περιελάμβαναν ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, καθώς επίσης ότι εισήγαγαν ένα σύστημα στοχοθεσίας, και ως εκ τούτου ισχυρίστηκε ότι η Global Refund καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στη σχετική αγορά.

(5) Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 28/7/2008, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Υπηρεσία») για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας.

(6) Στη συνεδρία της ημερομηνίας 22/10/2010, η Επιτροπή έκρινε ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου και αποφάσισε να καταρτίσει Έκθεση Αιτιάσεων. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 16/3/2011, ενέκρινε την Έκθεση Αιτιάσεων που καταρτίστηκε από την ίδια και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία για κοινοποίηση της στα εμπλεκόμενα μέρη.

(7) Με επιστολές της Επιτροπής στις 22/3/2011, τα εμπλεκόμενα μέρη κλήθηκαν όπως υποβάλουν τις γραπτές τους θέσεις στη βάση της Έκθεσης Αιτιάσεων και ορίστηκε ακρόαση στις 11/4/2011. Στις 11/4/2011 διεξήχθη ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής.

(8) Η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφασή του ημερομηνίας 20/12/2011. Η Επιτροπή επίσης εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25/05/2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (Exxon Mobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 28/7/2008 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ΄ υπαρχής. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 28/7/2008 για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως η έρευνα διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο πραγματικό και νομικό καθεστώς και γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού.

(9) Η Υπηρεσία, στη βάση των προαναφερόμενων οδηγιών της Επιτροπής και για λόγους επανεξέτασης της εν προκειμένω καταγγελίας, προέβη σε νέα εξ’ υπαρχής έρευνα μελετώντας και αξιολογώντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που βρίσκονταν εντός του διοικητικού φακέλου και κατέθεσε τα συμπεράσματά της στο σημείωμα ημερομηνίας 21/11/2012.

(10) Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2012, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλο το περιεχόμενο του σχηματισθέντα διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και το σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 21/11/2012, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της Global Refund και ότι δικαιολογείται η κατάρτιση σχετικής Έκθεσης Αιτιάσεων.

2. Εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου
(11) Στην παραπάνω Έκθεση Αιτιάσεων διατυπώθηκε η προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής.

(12) Η Επιτροπή, στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας, εκτιμά ότι η σύναψη συμφωνιών από μέρους της Global Refund με τους Μεταπωλητές-Πελάτες της, οι οποίες περιλαμβάνουν ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, καθώς και η εισαγωγή ενός συστήματος στοχοθεσίας, έχει ως σκοπό την παρεμπόδιση δραστηριοποίησης ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και τη διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης της.:

(13) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας, σημειώνει τον ισχυρισμό της καταγγελλόμενης ότι προέβη σε αντικατάσταση των παλαιών συμβολαίων με νέου τύπου συμβόλαια σε πελάτες της οι οποίοι συνεισέφεραν πέραν του 70% στον κύκλο εργασιών της. Παραταύτα, η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν διακρίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση του περιεχομένου των νέων συμφωνιών, όσον αφορά στο ζήτημα της αποκλειστικότητας, σε σχέση με τις παλαιές συμφωνίες.

(14) Η Επιτροπή, στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας, εκτιμά ότι η ύπαρξη ρήτρας αποκλειστικότητας στις συμφωνίες της Global Refund με τους Μεταπωλητές της δύναται να στερεί από τους Μεταπωλητές/Πελάτες της τη δυνατότητα να συνεργάζονται ταυτόχρονα και με την ίδια και με την Eurorefund. Αυτό οδηγεί στον περιορισμό της διάθεσης της σχετικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα ή/και ενδεχόμενο αποτέλεσμα την παρακώλυση ή/και νόθευση του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, εις βάρος του καταναλωτή. Το γεγονός ότι η Global Refund συνήψε συμφωνίες με σύστημα προμήθειας με ένα αριθμό Μεταπωλητών της, λίγο πριν τη σύσταση της Eurorefund το Μάιο του 2008, ενισχύει περαιτέρω τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό της ρήτρας αποκλειστικότητας. Με το σύστημα προμήθειας, παρέχεται ένα επιπλέον κίνητρο στους Μεταπωλητές να συνεργάζονται αποκλειστικά με την Global Refund. Ωστόσο, το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με τις ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας διαφαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχει ως στόχο να περιορίσει τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με την καταγγέλλουσα.

(15) Συνακόλουθα, η Επιτροπή, στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας και αξιολογώντας τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της, κρίνει εκ πρώτης όψεως ότι προκύπτει πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της καταγγελλόμενης σχετικά με το σύστημα αποκλειστικότητας που η τελευταία εφαρμόζει, και που ενισχύεται με το σύστημα εκπτώσεων που ξεκίνησε να εφαρμόζει.

3. Προσφερόμενες Δεσμεύσεις
(16) Η εταιρεία Global Refund παρουσίασε τις θέσεις της σε συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής και εν συνεχεία, κατέθεσε γραπτώς τις προτεινόμενες προς ανάληψη από μέρους της δεσμεύσεις με επιστολή της στην Επιτροπή με ημερομηνία 18/2/2013. Οι δεσμεύσεις αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

«. Ρήτρες Αποκλειστικής Συνεργασίας σε Συμφωνίες με Εμπόρους

4. Αναφορικά με τις ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας οι οποίες περιέχονται στις κάθετες συμφωνίες με τους εμπόρους, η Global Refund διαβεβαιώνει την Επιτροπή ότι πλέον δεν χρησιμοποιείται το ακόλουθο λεκτικό: «The retailer appoints GRC as its exclusive agent…»

5. Περαιτέρω, η Global Refund διαβεβαιώνει την Επιτροπή και δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την πιο πάνω ρήτρα στο μέλλον, ούτως ώστε να αρθούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες υπάρχουν εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμόρφωση των συμβολαίων με τον ελεύθερο και χωρίς περιορισμούς ανταγωνισμό. Επίσης, η Global δεσμεύεται ότι μέχρι την 1η Απριλίου 2013 θα αντικαταστήσει όλα τα συμβόλαια με εμπόρους με την αφαίρεση του ακόλουθου όρου:

«Obligations of the Retailer:

3.1 The Retailer will appoint GRC as its agent for the processing and repayment on his behalf of all eligible refunds of VAT to entitled customers.»

4. Πρόθεση της Επιτροπής
(17) Η Επιτροπή, με βάση το πόρισμα της δημόσιας αυτής διαβούλευσης, προτίθεται να λάβει απόφαση με βάση το άρθρο 24 (ε) του Νόμου. Επί τούτου, καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη όπως υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των προσφερόμενων δεσμεύσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

(18) Σε περίπτωση που οι γραπτές παρατηρήσεις περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται να προσκομίσουν δύο αντίγραφα των γραπτών τους παρατηρήσεων, ένα εμπιστευτικής φύσεως, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» και ένα μη εμπιστευτικής φύσεως, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Στην περίπτωση αυτή, τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη πρέπει να αιτιολογήσουν τη θέση τους γιατί οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως εμπιστευτικές.

(19) Τα οποιαδήποτε σχόλια και οι οποιεσδήποτε τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (chairman@competition.gov.cy), μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) (+357 22304944) ή μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση «Δημόσια Διαβούλευση 2/2013»Λεωφόρος Στροβόλου 53,
Πολυκατοικία Victory,
Τ.Τ 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ. 23467, 1683 Λευκωσία”

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4/03/2013
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου