Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Effer S.p.A. από την Cargotec Corporation, μέσω της Hiab Italia S.r.l.
17/01/2019


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Effer S.p.A. από την Cargotec Corporation, μέσω της Hiab Italia S.r.l..

Η Cargotec Corporation αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Φινλανδίας. Η Cargotec Corporation είναι πάροχος υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με φορτία (cargo) και την εύρεση λύσεων ως προς τη διαχείριση αυτών. Η Cargotec Corporation δραστηριοποιείται σε τρεις διαφορετικούς τομείς μέσω των Kalmar, Hiab και MacGrecor.

Η Hiab Italia S.r.l. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας και είναι 100% θυγατρική της Cargotec Corporation. Η Hiab Italia S.r.l. προσφέρει προϊόντα και εξοπλισμό για φόρτωση, εκφόρτωση και για ασφαλή ανύψωση όλων των τύπων των αγαθών, με ασφάλεια και αποδοτικότητα ως προς το κόστος.

H Effer S.p.A. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας και δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής γερανών τοποθετημένων σε φορτηγά (truck-mounted loader cranes) και θαλάσσιων γερανών, με ανυψωτικές ικανότητες κυμαινόμενες των 3 με 300 τονικών μέτρων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου