ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

14. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση όπου ο καταγγελλόμενος δεν παραχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες;

Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία ή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, η Ε.Π.Α. έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στους ιδιωτικούς φορείς στη βάση των διατάξεων του άρθρου 47 του Νόμου.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής