ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

14. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση όπου ο καταγγελλόμενος δεν παραχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες;

Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία ή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, η Ε.Π.Α. έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 1% του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επιπρόσθετα η Ε.Π.Α. έχει την εξουσία να υποβάλει πρόστιμο 5% του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής