Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Erber AG από την Koninklijke DSM NV
04/08/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Koninklijke DSM NV (εφεξής «DSM») και DSM International Participations B.V. (εφεξής «DSM International»), με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Erber AG (εφεξής «Erber» ή «Επιχείρηση Στόχος»).

Η DSM είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών προϊόντων με εξειδίκευση στις επιστήμες ζωής και στις επιστήμες υλικών. Οι δραστηριότητες της DSM μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις επιχειρησιακούς τομείς: (α) της διατροφής, (β) των υλικών επίδοσης και (γ) του κέντρου καινοτομίας.

Η DSM International είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία (holding company) που κρατεί επενδύσεις σε άλλα μέλη του ομίλου DSM.

Η Erber είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστρίας. Η Επιχείρηση Στόχος αποτελεί όμιλο εταιριών που δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλειας τροφών και ζωοτροφών (food and feed safety), με κύρια δραστηριότητα τα φυσικά πρόσθετα ζωοτροφών (natural feed additives), την ανάλυση ζωοτροφών και τροφών (feed and food analysis), και την προστασία των φυτών (plant protection).
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017