Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην Henkel AG & Co. KGaA, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον (jointly and severally) με την GPM-Henkel Ltd πρόστιμο συνολικού ύψους €3.302.000 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ), για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β’ της ΣΛΕΕ.
15/05/2020


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 53/2019 απόφασή της στο πλαίσιο της καταγγελίας της εταιρείας Κ.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της εταιρείας GPM-Henkel Ltd.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από την εταιρεία Κ.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της εταιρείας GPM Henkel Ltd για παραβάσεις του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 41(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόμος»).

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων ομόφωνα αποφάσισε ότι οι εταιρείες Henkel και Henkel AG & Co. KGaA με τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους, ενέργησαν κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (εφεξής η «ΣΛΕΕ»), εκμεταλλευόμενες καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην σχετική αγορά με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραγωγή ή η διάθεση των σχετικών προϊόντων, ήτοι χονδρική πώληση απορριμματικών πλυντηρίου βαρέως τύπου, στην αγορά προς ζημιά των καταναλωτών.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, τη φύση, τη βαρύτητα/σοβαρότητα τη διάρκεια της παράβασης, τις ελαφρυντικές περιστάσεις και τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β’ της ΣΛΕΕ, στην Henkel AG & Co. KGaA, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον (jointly and severally) με την GPM-Henkel Ltd, ανερχόμενο σε €3.302.000 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ).

H Επιτροπή ομόφωνα υποχρέωσε τις εταιρείες GPM Henkel Ltd και Henkel AG & Co. KGaA να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β’ της ΣΛΕΕ, στο μέλλον.

Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε ήδη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30/4/2020 και μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/F17C2010481BAFD0C2258561002668CB?OpenDocument

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017