ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημοσίευση του «Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022»
24/02/2022

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατία στις 23 Φεβρουαρίου 2022 «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2022» Ν. 13(Ι)/2022, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από τις 23/02/2022 καταργώντας και αντικαθιστώντας τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014.

Ο Νόμος μεταφέρει την Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο εθνικό δίκαιο.

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού, η Επιτροπή θα εκδώσει εν ευθέτω χρόνω ενημερωτικά έντυπα, όπου θα αναγράφονται και επεξηγούνται με εύληπτο τρόπο οι διατάξεις του νέου νόμου και θα διοργανώσει σχετική ενημερωτική ημερίδα. Η ιστοσελίδα της Επιτροπής θα ενημερωθεί σύντομα ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη νομοθεσία.


Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του καινούριου Νόμου εδώ και μια περίληψη των κύριων τροποποιήσεων εδώ.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής