ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της καταγγελίας της Golden Telemedia Limited εναντίον της MTN Cyprus Limited (EPIC LTD), με απόφασή της επέβαλε στην MTN πρόστιμο συνολικού ύψους €237,181.76 για παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.
19/11/2019

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της εξέδωσε την υπ’ αριθμό 19/2019 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») από μέρους της MTN Cyprus Limited (εφεξής η «MTN»).

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία της Golden Telemedia Limited (εφεξής η «GT») ημερομηνίας 15/9/2014, εναντίον της MTN, αναφορικά με πιθανολογούμενη από μέρους της, παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της έκρινε ότι η ΜΤΝ ως πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατέχει δεσπόζουσα θέση σε ότι αφορά στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, έναντι των συνδρομητών της, αλλά και έναντι των Παρόχων Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (στο εξής ο «Π-ΥΠΠ») που επιθυμούν να προσφέρουν Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (στο εξής οι «ΥΠΠ») στους συνδρομητές της.

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιείται μέσω της χρέωσης των κλήσεων προς Κωδικούς Αριθμούς του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης. Οι υπηρεσίες αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν (α) τις υπηρεσίες ηχητικής πληροφόρησης και (β) τις υπηρεσίες μηνυμάτων αξίας.

Η MTN από την αρχή της συνεργασίας της με την GT, ήτοι αρχές του 2005, αρνείτο να παράσχει στην GT υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων των Συνδρομητών Συμβολάιου κινητής τηλεφωνίας, διά της φραγής κλήσεων, προς Υπηρεσίες Ηχητικής Πληροφόρησης (στο εξής «ΥΗΠ»), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παροχή τέτοιων υπηρεσιών στους εν λόγω καταναλωτές (δηλαδή τους πελάτες της ΜΤΝ). Ειδικότερα, την περίοδο από το 2005 έως το 2007 οι συνδρομητές συμβολαίων της ΜΤΝ δεν είχαν πρόσβαση σε ΥΗΠ, ενώ από το 2007 έως και τον Ιούλιο 2015, η ΜΤΝ έθετε στους συνδρομητές συμβολαίων της περιορισμούς ως προς τη χρήση ΥΗΠ, αφού για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες έπρεπε να καταβάλουν το ποσό των €170 ως χρηματική εγγύηση. Η πλήρης άρση του περιορισμού που οδήγησε στην απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας, ως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Ως αποτέλεσμα της απόφαση της MTN, την περίοδο 2005 έως και τις αρχές Ιουλίου 2015, να φράξει ή/και να περιορίσει τις κλήσεις προς ΥΗΠ από τους κατόχους συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας της, η GT δεν ήταν σε θέση να προσφέρει ΥΗΠ στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας ΜΤΝ. Αυτή η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της διάθεσης υπηρεσιών ΥΗΠ προς ζημιά των καταναλωτών, για περίοδο 10 ετών (από το 2005 έως το 2015). Η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα αποφάσισε ότι παραβιάζεται το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της ΜΤΝ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε να:

(Α) Υποχρεώσει την ΜΤΝ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου στο μέλλον.

(Β) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΜΤΝ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, ανερχόμενο σε €237,181.76 (διακόσια τριάντα επτά χιλιάδες, εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα έξι Σεντ).

Η απόφαση της Επιτροπής έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/9/2019 και μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19/11/2019

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής