ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Contabo Topco GmbH από την KKR & Co. Inc., μέσω της Constellation BidCo GmbH
09/01/2023

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η KKR & Co. Inc., μέσω της Constellation BidCo GmbH, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Contabo Topco GmbH.

Η Constellation BidCo GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η Constellation BidCo GmbH είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής και η οποία ανήκει έμμεσα σε επενδυτικά οχήματα και/ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται και/ή διαχειρίζονται από διάφορες θυγατρικές της KKR & Co. Inc..

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR & Co. Inc. χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds). Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Contabo Topco GmbH, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Ο Όμιλος Contabo αποτελεί ένα παγκόσμιο πάροχο υποδομής νέφους (cloud infrastructure), συμπεριλαμβανομένων εικονικών ιδιωτικών διακομιστών cloud/εικονικών αποκλειστικών διακομιστών (virtual private servers/virtual dedicated servers «VPS/VDS»), διακομιστών γυμνού μετάλλου (bare metal) και παιχνιδιών cloud για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προμηθευτές, προγραμματιστές και παίκτες. Συγκεκριμένα, η Contabo Topco GmbH μαζί με τις θυγατρικές της προσφέρει αποθήκευση δεδομένων και απόδοση υπολογιστών (computing performance), αλλά επίσης είναι ενεργή σε υπηρεσίες όπως φιλοξενία ιστοσελίδων (webhosting).

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής