Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Αναγνωριστική απόφαση της Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της επανεξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας CallSat Telecom Ltd εναντίον της Α.ΤΗ.Κ.
17/04/2013


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκόμενων μέρων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2013, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα με την απόφαση με αρ. 19/2013κατέληξε ότι οι πράξεις και/ή οι παραλήψεις της Α.ΤΗ.Κ. ως αποτέλεσμα των τιμών πώλησης των υπηρεσιών Διεθνών Ιδιωτικών Μισθωμένων Συνδέσεων (ΔΙΜΣ), και συγκεκριμένα της υπηρεσίας CytaBusiness.Link, που επέβαλε το 2003, στοιχειοθετούν παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (στο εξής «ο Νόμος»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας CallSat Telecom Ltd εναντίον της Α.ΤΗ.Κ., για την οποία είχε εκδοθεί η απόφαση στις 26 Απριλίου 2006, και για την οποία η Γενική Εισαγγελία είχε αποδεχθεί ακύρωση ως αποτέλεσμα της απόφασης της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην αναθεωρητική έφεση αρ. 3902 (ΑΤΗΚ εναντίον Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού).

Η Επιτροπή με την απόφαση της έκρινε ότι η Α.ΤΗ.Κ. κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ο μόνος οργανισμός στην Κύπρο που δραστηριοποιείτο στην αγορά των ΔΙΜΣ, επομένως κρίθηκε ως επιχείρηση που κατείχε δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παροχής ΔΙΜΣ.

Η Επιτροπή, εστιάζοντας την προσοχή της στο άρθρο 6 του Νόμου το οποίο απαγορεύει, μεταξύ άλλων, σε επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση να καθορίσει είτε άμεσα ή έμμεσα αθέμιτες τιμές αγοράς ή και πώλησης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη θέση της στην αγορά, στη βάση των ενώπιον της στοιχείων κατέληξε ότι οι χρεώσεις τόσο σε ό,τι αφορά τις ΔΙΜΣ σε μορφή κυκλωμάτων ρυθμού 2Mbps, καθώς και ρυθμού 34Mbps και 45Mbps, δεν ήταν εύλογες και ως εκ τούτου κρίθηκαν αθέμιτες.

Η Επιτροπή με την απόφασή της έλαβε υπόψη την περίοδο που επιλέχθηκε από την Α.ΤΗ.Κ. για την αύξηση των τιμών, που ήταν κομβική, μιας και η αλλαγή στις χρεώσεις τέθηκε σε ισχύ στις 24/1/2003, μόλις δηλαδή ελευθεροποιήθηκε η αγορά και η CALLSAT μπορούσε μέσω του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΕΡΗΕΤ) να αποκτήσει τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες για τη δραστηριοποίηση της στην αγορά.

Η Επιτροπή με την απόφαση της έκρινε επίσης ότι δεν στοιχειοθετούνται οι κατ’ ισχυρισμοί παραβάσεις του άρθρου 6(1)(β),(γ),(δ) και 6(2) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων ότι η εκ μέρους της Α.ΤΗ.Κ. παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου έχει ήδη τερματισθεί από το Νοέμβριο του 2003, αποφάσισε εντός του πλαισίου της ευρείας διακριτικής ευχέρειας να καταδικάσει την ΑΤΗΚ με αναγνωριστική απόφαση, μη επιβάλλοντας της πρόστιμο.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου