ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από την CYCMC III LIMITED, η οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από την Oxalis Holdings S.a.r.l.
29/12/2021

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Oxalis Holdings S.a.r.l. με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της CYCMC III LIMITED, στην οποία προηγουμένως θα μεταφερθεί χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ.

Η Oxalis Holdings S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η Oxalis είναι επενδυτικό όχημα, η οποία ελέγχεται από την Pacific Investment Management Company LLC (εφεξής η «PIMCO»).

Η PIMCO είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενεργή διαχείριση σταθερού εισοδήματος και παρέχει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα ιδρύματα, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θεσμικούς επενδυτές.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η CYCMC III LIMITED, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η CYCMC III LIMITED είναι κυπριακή εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων με περιορισμένη ευθύνη και έχει αδειοδοτηθεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων. Πριν την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής, η CYCMC θα αποκτήσει άδεια μη-πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 (Ν. 41(I)/2017). Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η CYCMC III LIMITED θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά απόκτηση μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, στην αγορά διαχείρισης και ανάκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο και στην αγορά διαχείρισης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει αποκτηθεί από μέτρα εκτέλεσης ή με την αποπληρωμή πιστωτικών δικαιωμάτων τα οποία προκύπτουν από υποθηκευμένα δάνεια στην Κύπρο.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής