Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του κοινού ελέγχου επί της UCPIH Ltd από τις The Goldman Sachs Group, Inc. και Dragon Capital Investments Ltd
09/10/2018


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του κοινού ελέγχου επί της UCPIH Ltd από τις The Goldman Sachs Group, Inc. και Dragon Capital Investments Ltd.

Η Goldman Sachs Group, Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Goldman Sachs Group, Inc. δραστηριοποιείται στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοοικονομικών και διαχείρισης επενδύσεων και παρέχει ευρείας κλίμακας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ευρεία και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση, η οποία συμπεριλαμβάνει εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και ιδιώτες.

Η Dragon Capital Investments Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και αποτελεί μέρος του Ομίλου Dragon Capital. Ο Όμιλος Dragon Capital δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο εύρος πωλήσεων συμμετοχών και σταθερού εισοδήματος, στις συναλλαγές και στην έρευνα, στην επενδυτική τραπεζική, στα ιδιωτικά κεφάλαια και την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για θεσμικούς, εταιρικούς και ιδιωτικούς πελάτες.

H UCPIH Ltd είναι η επιχείρησης Στόχος η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Ο Στόχος στην παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι ενεργός σε καμία αγορά. Όμως η πρόθεση είναι όπως ο Στόχος καταστεί ενεργός στην εξαγορά, διαχείριση και μετέπειτα πώληση συγκεκριμένων εμπορικών ακινήτων επενδυτικής βαθμίδας στην Ουκρανία τα οποία θα παράγουν ρευστό, άμεσα ή εμμέσως δια μέσου θυγατρικών εταιρειών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου