ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Συγκέντρωση των εταιρειών Proteas Press Ltd, Ι.Γ Κασουλίδης & Υιος Λτδ και Litho Web Ltd αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης
23/07/2014

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι δεν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σε απόφαση της ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014 και αρ. 18/2014 είχε κηρύξει την πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς, με την επιφύλαξη μίας σειράς από όρους και δεσμεύσεις που ανέλαβαν έναντί της Επιτροπής, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, στη βάση του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/1999, ως έχει τροποποιηθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
23/7/2014

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής