Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Carbon Acquisition Company Ltd, από την Carbon Ventures Ltd
28/06/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Carbon Acquisition Company Ltd από την Carbon Ventures Limited.

Η εταιρεία Carbon Ventures Limited.είναι εταιρεία όχημα που συστάθηκε για το σκοπό της υπό αναφορά συγκέντρωσης. Η εν λόγω εταιρεία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των νησιών Cayman και είναι εξ’ ολοκλήρου έμμεση θυγατρική της εταιρείας Mercuria Energy Group Ltd. Η Mercuria Energy Group Ltd ανήκει στον όμιλο εταιρειών Mercuria και είναι η τελική μητρική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών αγορών στον τομέα της ενέργειας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία Mercuria κατέχει επίσης τον όμιλο εταιρειών MGM που δραστηριοποιείται στην εξακρίβωση, επικύρωση και καταγραφή έργων Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης.

Η Carbon Acquisition Company Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Jersey. Η εν λόγω εταιρεία είναι ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου εταιρειών Eco Securities Group Plc ο οποίος δραστηριοποιείται στην απόκτηση άνθρακα και στη κατασκευή έργων μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίων.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου