ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στην ΟΣΕΗΚ, στον ΣΕΗ, στον ΣΕΗΚ, στον ΣΕΜΗΕΚ και στον ΣΜΗΜΕ για παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. β΄ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
09/03/2022

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 27/7/2021, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 52/2021 απόφασή της στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές των Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (εφεξής ο «ΣΕΜΗΕΚ»), Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Κύπρου Λτδ (εφεξής ο «ΣΣΜΗΜΕ»), Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (εφεξής ο «ΣΕΗΚ»), Συνδέσμου Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ο.Σ.Ε.Η Επαρχίας Λεμεσού (εφεξής ο «ΣΕΗ»), και Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου (εφεξής η «ΟΣΕΗΚ»).

Αντικείμενο της αυτεπάγγελτης έρευνας ήταν οι ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές του ΣΕΜΗΕΚ, του ΣΣΜΗΜΕ, του ΣΕΗΚ, του ΣΕΗ και της ΟΣΕΗΚ οι οποίες ενδεχομένως να είχαν ως αντικείμενο ή/και αποτέλεσμα τον περιορισμό, παρακώλυση ή/και νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση του άρθρου 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και του 2014 (στο εξής ο «Νόμος») και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ»).

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων και αφού ολοκληρώθηκε η ενώπιον της προφορική διαδικασία, και η κατάθεση θέσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται:

(α) παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ καθότι η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων επιχειρήσεων που προνοείται στον όρο 3 του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δια της οποίας προβλέπεται όπως τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ υποβάλλουν προσφορές μόνο σε έργα των οποίων ο μελετητής, είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου και αντίστοιχα τα μέλη του ΣΣΜΗΜΕ να καλούν για προσφορές μόνο εργολάβους που ανήκουν σε επαγγελματικό Σύνδεσμο (π.χ ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ, ΣΕΑΠΕΚ, ΠΑΣΕΕΞΕ κλπ), περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, για το χρονικό διάστημα από την συμφωνία υιοθέτησης του, ήτοι στις 19/11/2015 για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΣΜΗΜΕ και από 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και τις 19/4/2016 που αυτή αναστάληκε για πρώτη φορά, και

(β) παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ καθότι η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων επιχειρήσεων όπως τα μέλη τους μην υποβάλλουν προσφορές στα έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό για όλο το χρονικό διάστημα του ουσιώδους χρόνου, ήτοι από τις 19/11/2015 για τον ΣΕΗΚ και από τις 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και την έναρξη της αυτεπάγγελτης έρευνας στις 20/10/2016. Η εν λόγω παράβαση δεν καταλογίζεται στο ΣΕΜΗΕΚ καθότι δεν είχε κινηθεί διαδικασία εξέτασης στη βάση του άρθρου 17 του Νόμου στο πλαίσιο της υπόθεσης λαμβανομένης υπόψη της απόφασης της Επιτροπής 25/2017.

Η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου ομόφωνα αποφάσισε όπως υποχρεώσει τους ΣΜΗΜΕ, ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ στο μέλλον. Περαιτέρω, η Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της δεδομένα και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των παραβάσεων και όλους τους ελαφρυντικούς παράγοντες, ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο πλαίσιο των άρθρων 24(α) και 42(1) του Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών τους, ως ακολούθως:

i. στην ΟΣΕΗΚ, ύψους €119,20 αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και ύψους €357,62 αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας,
ii. στoν ΣΕΗ, ύψους €50,03 αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και ύψους €100,06 αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας,
iii. στoν ΣΕΗK ύψους €1.458,99 αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και €2.431,65 αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας,
iv. στoν ΣΕΜΗΕΚ ύψους €845,73 αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, και
v. στο ΣΜΗΜΕ, ύψους €213,87 αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στο παρόν Δελτίο Τύπου γίνεται αναφορά στους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014 οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί από τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 Ν. 13(Ι)/2022, λόγω της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9/3/2022

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής