ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Καταγγελίας της εταιρείας Palmerco Ltd κατέληξε κατά πλειοψηφία στο ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας Detelina Dairy Ltd
07/10/2019

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 16/4/2019, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 25/2019 απόφασή της, στην οποία κατά πλειοψηφία κατέληξε ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος»), από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας Detelina Dairy Ltd (εφεξής «Detelina»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εταιρείας Palmerco Ltd (εφεξής «Palmerco») εναντίον της Detelina, αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους της παραβάσεις των άρθρων 6(1)(α), 6(1)(β) και 6(2) του Νόμου.


Παρά το ότι η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 16/4/2019, ομόφωνα έκρινε ότι η Detelina κατείχε δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά παστερίωσης, εμφιάλωσης και προμήθειας του φρέσκου αιγινού γάλακτος, κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι αυτή δεν προέβηκε σε καταχρηστική εκμετάλλευση της εν λόγω θέσης της με την αλλοίωση της ποιότητας και την άρνηση προμήθειας του εν λόγω προϊόντος, εις βάρος της καταγγέλλουσας Palmerco, διαφωνούσης της Προέδρου κας Λουκίας Χριστοδούλου, η οποία,
συνεκτιμώντας αριθμό παραγόντων που ανέλυσε κατά την παράθεση της θέσης της, έκρινε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Detelina, με την άρνηση προμήθειας του γάλακτος, εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά την δεσπόζουσα θέση της εις βάρος της καταγγέλλουσας Palmerco, παραβιάζοντας το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου.

Όσον αφορά στην κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία (διαφωνούσης της Προέδρου κας Λουκίας Χριστοδούλου) αποφάσισε ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση από μέρους της καταγγελλόμενης που να συνίσταται σε αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. Παρά το ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπήρξε διακοπή των εν λόγω σχέσεων, εντούτοις έκρινε ότι αυτή δεν ήταν αιφνίδια, ως προβλέπεται στο άρθρο 6(2) του Νόμου και ερμηνεύεται από τη νομολογία και ως εκ τούτου δεν εξέτασε περαιτέρω την παράμετρο της αδικαιολόγητης διακοπής μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων, δεδομένου ότι οι δύο αυτές παράμετροι πρέπει να υπάρχουν σωρευτικά προκειμένου να στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Η Πρόεδρος, συνεκτιμώντας αριθμό παραγόντων που ανέλυσε κατά την παράθεση της θέσης της, έκρινε ότι η ενέργεια της καταγγελλόμενης να διακόψει την συνεργασία της με την καταγγέλλουσα, χωρίς προηγουμένως να της δώσει την προβλεπόμενη από τη μεταξύ τους συμφωνία προειδοποίηση τουλάχιστον έξι μηνών, συνιστούσε αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή της μακροχρόνιας εμπορικής τους σχέσης, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου.

Τέλος, σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση που να συνίσταται σε μονομερή μείωση του χρόνου πίστωσης από πλευράς της καταγγελλόμενης σε σχέση με την αγορά παστερίωσης, εμφιάλωσης και προμήθειας του αιγινού γάλακτος.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απορρίψει την καταγγελία της καταγγέλλουσας εταιρείας.

Η απόφαση της Επιτροπής έχει ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία δημοσίευσης 20/9/2019, και μπορεί επίσης να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής