Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση εκ μέρους της AEPF III 34 S.a.r.l αποκλειστικού ελέγχου της CYCMC I Limited από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ.
09/10/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την AEPF III 34 S.a r.l., αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CYCMC I Limited καθώς και την απόκτηση εκ μέρους της CYCMC I Limited χαρτοφυλάκιου από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ.

Η AEPF III 34 S.a r.l. αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού το οποίο ελέγχεται από επενδυτικά κεφάλαια που τυγχάνουν διαχείρισης από οντότητες συνδεδεμένες με την Apollo Capital Management L.P που δραστηριοποιείται σε επενδύσεις εταιρειών και χρέος που εκδίδεται από εταιρείες σε διάφορους τομείς διεθνώς. Η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

H CYCMC II Limited αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία κατέχει χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και συνδεδεμένων εξασφαλίσεων, δικαιωμάτων και συμφερόντων, το οποίο ανήκε στην Τράπεζα Κύπρου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου