ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το κατά πόσο να δοθούν επιπρόσθετα μέσα και ή εργαλεία στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές για την εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού
09/11/2015

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το κατά πόσο να δοθούν επιπρόσθετα μέσα και ή εργαλεία στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές κατά την εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ, οι ΕΑΑ διαδραματίζουν ένα καίριο ρόλο κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλα αυτά υπάρχουν δυνατότητες για να κάνουν πολύ περισσότερα. Ενώ το δίκαιο της ΕΕ (κανονισμός 1/2003) έδωσε στις ΕΑΑ την αρμοδιότητα να εφαρμόζουν τους ενωσιακού κανόνες του ανταγωνισμού, δεν έχει ασχοληθεί με τα μέσα και τα εργαλεία με τα οποία οι ΕΑΑ να εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ, εμφαίνεται ότι οι ΕΑΑ ενδεχομένως, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει απόψεις και θέσεις σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων και εργαλείων των ΕΑΑ για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ:

1. έχουν επαρκή εργαλεία και μέσα τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού; Και μπορούν να επιβάλουν αποτελεσματικά πρόστιμα σε εταιρείες που παραβαίνουν τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού;

2. διαθέτουν αποτελεσματικά Προγράμματα Επιείκειας, τα οποία ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση παράνομες συμπράξεις (καρτελ) που πιθανόν να λαμβάνουν χώρα σε αριθμό δικαιοδοσιών. και

3. ενεργούν ανεξάρτητα κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού, και ότι έχουν τους πόρους και το προσωπικό που απαιτείται για να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους;

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν τα τμήματα του ερωτηματολογίου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2016.

(http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html).


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9/11/2015

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής