Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της APS Debt Servicing Cyprus Ltd από τη Hellenic Bank Public Company Ltd
21/09/2020


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Hellenic Bank Public Company Ltd με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Η Hellenic Bank Public Company Ltd είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Hellenic Bank Public Company Ltd είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 ως 2019, ως τροποποιείται από καιρό σε καιρό, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, ο οποίος αποτελείται από την Hellenic Bank Public Company Ltd και τις θυγατρικές της, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στις τραπεζικές υπηρεσίες, στην παροχή προσωπικών και επιχειρηματικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και επίσης ελέγχει εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ακίνητα που αποκτήθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα, μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια (debt to asset swaps).

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η APS Debt Servicing Cyprus Ltd, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η APS Debt Servicing Cyprus Ltd δραστηριοποιείται
στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας η οποία αποκτήθηκε από πιστωτικά ιδρύματα μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια και στη διαχείριση και ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα πρόσωπα με απαιτήσεις σε καθυστέρηση και συναφών επικουρικών χρεών.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017