Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 29/2013 αποδέχτηκε τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Hermes Airports Ltd, στα πλαίσια της καταγγελίας της εταιρείας B&A The Best MCC Ltd εναντίον της Hermes Airports Ltd
18/04/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2013, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Hermes Airports Ltd (στο εξής η «Hermes/καταγγελλόμενη») δύνανται να άρουν τις προκαταρκτικές αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες της Επιτροπής.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία ημερομηνίας 22/12/2009 που υπέβαλε στην Επιτροπή η B&A The Best MCC Ltd (στο εξής η «THE BEST/ καταγγέλλουσα») για κατ΄ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόμος»). Η καταγγελία αφορούσε την εκ μέρους της Hermes εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων εταιρειών, πρόσθετων υποχρεώσεων, τουτέστιν υποχρέωση συνεργασίας με την εταιρεία καθαρισμού Hellenic Tzilalis (στο εξής η «HT») οι οποίες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμφωνιών, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται, περιορίζεται ή/και νοθεύεται ο ανταγωνισμός.

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου και το σημείωμα της Υπηρεσίας, διαπίστωσε ότι εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου από μέρους της Hermes και σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Νόμου προχώρησε στην αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, η καταγγελλόμενη μέσω του δικηγόρου της υπέβαλε τις θέσεις της, σύμφωνα με τις οποίες προσφερόταν να αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονταν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση και αποτυπώθηκαν στη σχετική Έκθεση Αιτιάσεων.

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2013, επεσήμανε ότι η προκαταρκτική της εκτίμηση που διατυπώθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων, εξέφραζε μεν ανησυχίες σε σχέση με τη δράση της Hermes, αλλά δεν αφορούσε μεταξύ άλλων, παράβαση σκληρού πυρήνα (hardcore restriction), εξ’ ου και προχώρησε να ακούσει την Hermes αναφορικά με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις από την πλευρά της.

Επίσης, η Επιτροπή επεσήμανε ότι στην προκειμένη περίπτωση υφίστανται λόγοι αποτελεσματικότητας για επιβολή ενδεχομένως απόφασης δεσμεύσεων, όπως για παράδειγμα η διοικητική αποφόρτιση και/ή η διοικητική αποδοτικότητα (administrative efficiency) της δράσης του διοικητικού οργάνου και πως η εν λόγω επιλογή περί ανάληψης δεσμεύσεων δεν προδίκαζε την τελική της κρίση ούτε και της στερούσε την εξουσία να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 24 (α) (β) (γ) και (δ) του Νόμου, σε περίπτωση που τελικά αποφάσιζε ότι οι προσφερόμενες δεσμεύσεις δεν ανταποκρίνονται στις αντιρρήσεις της, δηλαδή δεν αίρουν τελικά τις ανησυχίες της. Η ενδεχόμενη άρση των ανησυχιών ή/και αντιρρήσεων της Επιτροπής θα πρέπει να διορθώνει τις επιπτώσεις των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε να τεθούν οι προς ανάληψη δεσμεύσεις σε δημόσια διαβούλευση, όπως αυτές είχαν προταθεί από την καταγγελλόμενη.

Την 1/3/2013, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοίνωση της Επιτροπής για διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ως άνω καταγγελία και σε σχέση με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της καταγγελλόμενης, καλώντας τυχόν ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων της καταγγελλόμενης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 4/4/2013, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, έχοντας υπόψη της το άρθρο 24(ε) του Νόμου, και αφού παρήλθε η προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών της δημόσιας διαβούλευσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 27(4) του Κανονισμού 1/2003, και δεδομένου ότι κανένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος δεν απέστειλε σχόλια και/ή παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων, ούτε και η καταγγέλλουσα, αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις 1, 3 και 5, καθώς με αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες της, οι οποίες είχαν διατυπωθεί στη σχετική Έκθεση Αιτιάσεων. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι δεσμεύσεις που αφορούσαν την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Hermes (δέσμευση 1) των προτεινόμενων προϋποθέσεων αδειοδότησης και λοιπών όρων (δέσμευση 3), καθώς και τη διαγραφή από τις συμφωνίες ενοικίασης χώρων των δύο Αερολιμένων του όρου που κατονόμαζε τη Hellenic Tzilalis και την αντικατάσταση του με τον όρο «εγκεκριμένος πάροχος» (δέσμευση 5), έθεταν τέλος στις ανησυχίες και/ή τις αντιρρήσεις της Επιτροπής και ότι η αποδοχή τους σκοπό έχει να βοηθήσει στο άνοιγμα της αγοράς μέσω της παροχής επιλογών και ευκαιριών σε οποιαδήποτε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού να αιτηθεί να λάβει άδεια από τη Διαχειρίστρια των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου για να καθαρίζει τους χώρους των εν λόγω Αερολιμένων, ούτως ώστε να μην περιορίζεται ο υγιής ανταγωνισμός, καθώς και να επιτρέπει στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους χώρους των αεροδρομίων να επιλέγουν τους συνεργάτες τους, με απώτερο αποτέλεσμα να ωφελείται ο καταναλωτής.

Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις 2 και 4, που αφορούσαν την ενδεχόμενη υιοθέτηση μετά την παρέλευση δύο ετών πολιτικής επιβολής τέλους για την προσφορά υπηρεσιών από οποιονδήποτε αδειούχο στη βάση αντικειμενικών και διαφανών εύλογων κριτηρίων, καθώς και του ενδεχόμενου καθορισμού διαφοροποιημένων προϋποθέσεων και όρων αδειοδότησης, περιλαμβανομένης της απαίτησης καταβολής τέλους ανάλογα με τις εκάστοτε εξελίξεις και ανάγκες στη λειτουργία των αερολιμένων.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: () όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, η εταιρεία Hermes αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τις προϋποθέσεις αδειοδότησης εργολάβων καθαρισμού και τους λοιπούς όρους, με τον ίδιο συνήθη τρόπο που αναρτά τις γνωστοποιήσεις/εγκυκλίους της και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την υλοποίηση της υποχρέωσης της αυτής στην Επιτροπή, και (ii) όπως εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, η εταιρεία Hermes διαγράψει από τις συμφωνίες της με τις ιδιωτικές εταιρείες για την ενοικίαση χώρων εντός των δύο αερολιμένων, τον όρο που κατονόμαζε τη Hellenic Tzilalis και τον αντικαταστήσει με τον όρο «εγκεκριμένος πάροχος», και υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση για την υλοποίηση της υποχρέωσης της αυτής στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή επισημαίνει πως σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης της Hermes να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που πρότεινε να αναλάβει, οι οποίες κατέστησαν δεσμευτικές δυνάμει της παρούσας απόφασης, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 24(στ) του Νόμου.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου