ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») με την απόφασή της Αρ. 50/2013 επέβαλε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ») πρόστιμο συνολικού ύψους εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων Ευρώ (€663.000) για παράλειψη συμμόρφωσης με το Προσωρινό Διάταγμα της Επιτροπής ημερομηνίας 13/6/2013 στη βάση του άρθρου 28(4) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»), στα πλαίσια της καταγγελίας της Primetel PLC (στο εξής η «Primetel») εναντίον της ΑΤΗΚ
25/10/2013

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι η ΑΤΗΚ παρέλειψε να συμμορφωθεί με την απόφαση της Επιτροπής αρ.38/2013.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή με την απόφασή της αρ. 38/2013 ημερομηνίας 13/6/2013 εξέδωσε Προσωρινό Διάταγμα, στη βάση των άρθρων 23(2) και 28 του Νόμου, με το οποίο διατασσόταν η ΑΤΗΚ όπως:

«α) μην τερματίσει στις 17/6/2013 την μεταξύ αυτής και της Primetel Συμφωνία με ημερομηνία 8/2/2008 (“Agreement for the right of Use Provision of Capacity Using the Minerva Sea Cable System”) και τη Συμφωνία με ημερομηνία 5/11/2009 με τον αυτό τίτλο λόγω της μη εξόφλησης από μέρους της Primetel του εκδοθέντος τιμολογίου ύψους {….}** Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο {....}. ευρώ, το οποίο κατέστη πληρωτέο και να μην ανακτήσει την υπό αναφορά χωρητικότητα, και

β) επαναφέρει και επανασυνδέσει με τον ενδεδειγμένο τεχνικό ή άλλο τρόπο την χωρητικότητα επί της οποίας η Primetel αγόρασε δικαίωμα χρήσης από την ΑΤΗΚ στο καλωδιακό σύστημα Minerva δυνάμει των ως άνω Συμφωνιών και την οποία η ΑΤΗΚ έχει αποσυνδέσει ήδη από τις 3/6/2013.

Ο υπό β) όρος θα εκπληρωθεί υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Primetel θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό των {…} ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) πλέον ενδεχόμενο κόστος επανασύνδεσης, όπως παρακάτω:

i) Η Primetel καταβάλει στην ΑΤΗΚ το ποσό των {…} ευρώ μέχρι και τις 30/6/2013 πλέον ενδεχόμενο κόστος επανασύνδεσης. Με την καταβολή του εν λόγω ποσού, η ΑΤΗΚ υποχρεούται να προβεί σε άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση εκπλήρωση του υπό β) όρου, και
ii) η Primetel καταβάλει στην ΑΤΗΚ το υπόλοιπο ποσό συνολικού ύψους {…} ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις, με την πρώτη πληρωτέα μέχρι τις 31/7/2013 και τη δεύτερη πληρωτέα μέχρι τις 31/8/2013.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Primetel δεν ανταποκριθεί πλήρως στις ως άνω περιγραφόμενες υποχρεώσεις της, το παρόν διάταγμα παύει να ισχύει.»

Το κείμενο της απόφασης αρ.38/2013 βρίσκεται αναρτημένο σε μη εμπιστευτική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013, έκρινε ότι το Προσωρινό Διάταγμα ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013 ήταν σαφές. Η ΑΤΗΚ αποδεδειγμένα έλαβε γνώση αυτού στις 17 Ιουνίου 2013 και ως διαφάνηκε από τα ενώπιόν της Επιτροπής στοιχεία και δεδομένα είχε γνώση του τι αναμένετο από αυτή, ενώ δεν ζήτησε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επ΄ αυτού. Η Επιτροπή επεσήμανε, με βάση τα στοιχεία του φακέλου, ότι η ΑΤΗΚ προχώρησε την 1η Ιουλίου 2013 σε τερματισμό της σύμβασης με την Primetel, παραλείποντας να συμμορφωθεί με το Προσωρινό Διάταγμα της Επιτροπής ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013. Επίσης, η ΑΤΗΚ παρέλειψε να προβεί σε άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση επαναφορά και/ή επανασύνδεση με τον ενδεδειγμένο τεχνικό ή άλλο τρόπο της χωρητικότητας επί της οποίας η Primetel αγόρασε δικαίωμα χρήσης από αυτή στο καλωδιακό σύστημα Minerva δυνάμει των μεταξύ τους Συμφωνιών και την οποία η ΑΤΗΚ είχε αποσυνδέσει από τις 3/6/2013, χωρίς να την ενημερώσει σχετικά με την ύπαρξη ενδεχόμενου κόστους επανασύνδεσης, παρά τις επιστολές ή/και εκκλήσεις της Primetel προς την ΑΤΗΚ για επανασύνδεση και παρά το γεγονός ότι η Primetel κατέβαλε στην ΑΤΗΚ το σχετικό ποσό στις 28/6/2013 κατ’ εφαρμογή του Προσωρινού Διατάγματος της Επιτροπής. Η Επιτροπή, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων της ΑΤΗΚ σε σχέση με την επιβολή διοικητικού προστίμου στη βάση του άρθρου 28(4) του νόμου, ομόφωνα αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Η Επιτροπή, κατά την επιβολή του ύψους του προστίμου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ γνώριζε και/ή όφειλε να γνωρίζει τις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής, επισήμανε τα πιο κάτω όσον αφορά τη συμπεριφορά της ΑΤΗΚ:

(α) Η ΑΤΗΚ, ούσα η μόνη που ήταν σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη ενδεχόμενου κόστους επανασύνδεσης και το ακριβές ύψος αυτής, δεν ενημέρωσε την Primetel περί της ύπαρξης και του ύψους αυτού, παρά τις επιστολές της Primetel με τις οποίες ζητούσε επαναφορά και επανασύνδεση της χωρητικότητας.

(β) Ακόμη και μετά τη μεταφορά του ποσού που προνοείτο στο Προσωρινό Διάταγμα στο λογαριασμό της ΑΤΗΚ το πρωί της 27ης Ιουνίου 2013 και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2013 που στάλθηκε από την Primetel στην ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ δεν πληροφόρησε περί της ύπαρξης και/ή ύψους του ενδεχόμενου κόστους επανασύνδεσης, κάτι που ήταν αποκλειστικά στη σφαίρα γνώσεως της ΑΤΗΚ.

(γ) Η ΑΤΗΚ άφησε το χρόνο να περάσει χωρίς να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες περί εξακρίβωσης του κόστους επανασύνδεσης και του ύψους αυτού και σχετικής περί τούτου ενημέρωσης της Primetel, χρόνος ο οποίος στη βάση του Προσωρινού Διατάγματος της Επιτροπής είχε καθοριστεί, έτσι ώστε με την παρέλευση της 30ης Ιουνίου 2013 να ανακτήσει τη μέχρι εκείνη τη στιγμή παραχωρηθείσα στην Primetel χωρητικότητα στο καλωδιακό σύστημα MINERVA.

(δ) Η συμπεριφορά της ΑΤΗΚ εν γένει θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ενδεικτική της πρόθεσής της να αποφύγει να συμμορφωθεί με το Προσωρινό Διάταγμα της Επιτροπής καθώς και της αδιαφορίας της ως προς την εφαρμογή αυτού.

Πέραν όμως των πιο πάνω, η Επιτροπή σημείωσε το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ στις θέσεις της ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2013, δεν έθεσε υπόψη της Επιτροπής οποιουσδήποτε ελαφρυντικούς παράγοντες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση από την Επιτροπή της επιβολής του διοικητικού προστίμου.

Τέλος, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι, μη συμμόρφωση με απόφαση της αποτελεί ιδιαίτερης σοβαρότητας παράβαση του Νόμου και πως οι αποφάσεις της πρέπει να τυγχάνουν του απαιτούμενου σεβασμού από το διοικούμενο, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται ενεργά με αυτές, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης και κατ’ επέκταση του ευνομούμενου κράτους.

Συνεκτιμώντας όλα τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα καθώς και τη συμπεριφορά της ΑΤΗΚ στην ολότητα της, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του Νόμου, και την αναγκαιότητα να προληφθεί επανάληψη παράβασης του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε:

Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράλειψη συμμόρφωσης με το Προσωρινό Διάταγμα της Επιτροπής ημερομηνίας 13/6/2013 στη βάση του άρθρου 28(4) του Νόμου, την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €17.000 (δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ) για κάθε ημέρα παράλειψης συμμόρφωσης με το ως άνω διάταγμα της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται στην ΑΤΗΚ για τις 39 (τριάντα εννέα) ημέρες που διήρκησε η παράλειψη συμμόρφωσης ανέρχεται σε €663.000 (εξακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες ευρώ).

Το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο σε μη εμπιστευτική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής