Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co. KG, της Verwaltung “NRS” GmbH και συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, από την Advent International Corporation
18/10/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Advent International Corporation αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co. KG, της Verwaltung “NRS” GmbH και συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

H Advent International Corporation (στο εξής η «AIC») είναι επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων, με συμμετοχές μέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου επενδύσεων της σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των γενικών επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, βιομηχανικού, λιανικού, μέσων μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνιών, τεχνολογίας των πληροφοριών, διαδικτύου, υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικών προϊόντων, τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών.


Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι οι εταιρείες Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co. KG, Verwaltung “NRS” GmbH οι οποίες είναι δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, και συγκεκριμένα πλοία/πλοικτήτριες εταιρείες (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»). Η Επιχείρηση Στόχος αποτελεί παροχέα ναυτιλιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται ανά το παγκόσμιο με ειδίκευση στην ανάθεση από τρίτους της στελέχωσης πλοίων, τεχνικής πλοιοδιαχείρισης και στη ναύλωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοίων φορτίου χύδην.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου