Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €295.277,00 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ
25/02/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκόμενων μερών, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25/1/2013, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ως αποτέλεσμα της επιβολής αθέμιτων τιμών στο Συμβόλαιο που υπογράφηκε μεταξύ της ΑΤΗΚ και της Primetel, ημερομηνίας 1/7/2006, για περίοδο 12 ετών, το οποίο αφορούσε την εκχώρηση χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα SMW-3.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία (με αρ φακ.11.17.007.08) που υπέβαλε η εταιρεία PrimeTel Co Ltd στην Επιτροπή με επιστολή της με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2007 εναντίον της ΑΤΗΚ, για πιθανή παράβαση του άρθρου του άρθρου 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (αρ. 2) 2000 και ο οποίος αντικαταστήθηκε με τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (Ν.13(Ι)/2008).

Η Επιτροπή σε δύο περιπτώσεις (14/2/2008 και 19 Ιανουαρίου 2012), ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Α.Ε. 3902, ΑΤΗΚ και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και στις προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) πλήρως συμμορφούμενη με αποφάσεις, ανακάλεσε προηγούμενες αποφάσεις της οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν ληφθεί από μη νόμιμα συγκροτημένο όργανο και αποφάσισε την εξ υπαρχής διερεύνηση της καταγγελίας.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 10/12/2012, έκρινε ότι η ΑΤΗΚ κατά τον ουσιώδη χρόνο της καταγγελίας, κατείχε δεσπόζουσα θέση επί της διαθέσιμης διεθνούς χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα που τερματίζονται στην Κύπρο, μέσω των οποίων μπορεί να διοχετευτεί κίνηση με προορισμό το Λονδίνο. Ειδικότερα, η Επιτροπή σημείωσε ότι η ΑΤΗΚ ως κρατικός οργανισμός που λειτουργούσε επί σειρά χρόνων σε μονοπωλιακό καθεστώς, είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες, να επενδύσει και να δημιουργήσει ένα σημαντικό διεθνές καλωδιακό σύστημα.

Η Επιτροπή με την απόφασή της έκρινε ότι το περιθώριο κέρδους της ΑΤΗΚ για την παραχώρηση διεθνούς χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα SMW3 που τερματίζεται στην Κύπρο, με προορισμό Κύπρο-Λονδίνο, ήταν υπερβολικά υψηλό, δημιουργώντας στην PrimeTel πρόσθετα εμπόδια εισόδου στη λιανική αγορά, εμποδίζοντας την να ανταγωνιστεί την ίδια την ATHK, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή στην απόφασή της υπογράμμισε ότι, η χρονική περίοδος κατά την οποία ζητήθηκε η παραχώρηση διεθνούς χωρητικότητας από την ΑΤΗΚ, ήταν για την εισδοχή της PrimeTel στη λιανική αγορά κρίσιμη ή/και κομβική, καθότι η PrimeTel, πέραν από πελάτης της ΑΤΗΚ σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες διασύνδεσης αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, διεθνούς χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα, είναι και ανταγωνιστής της ΑΤΗΚ στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης. Ειδικότερα, η PrimeTel είχε αδειοδοτηθεί το 2004 από το γραφείο του ΕΡΗΕΤ με σκοπό την παροχή λιανικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Περί το 2005, μετά που απέκτησε την απαιτούμενη άδεια από τον ΕΡΗΕΤ, υπέγραψε συμφωνία με την ΑΤΗΚ για την Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό Βρόχο και υπόβρόχο και άρχισε τις διαδικασίες συνεγκατάστασης σε διάφορα σημεία του δικτύου της ΑΤΗΚ.

Ο προγραμματισμός που γίνεται από τους παρόχους για την αγορά διεθνούς χωρητικότητας είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχημένη είσοδο τους στην αγορά καθότι, εάν αγοράζουν λιγότερη χωρητικότητα, τότε ένας από τους κίνδυνους που υπάρχουν είναι να διακόπτονται οι κλήσεις και ο χρόνος μετάδοσης του ήχου να καθυστερεί.

Λόγω αυτή της κρισιμότητας της χρονικής περιόδου, η τιμή του προϊόντος από μέρους της ΑΤΗΚ έχει ιδιαίτερη σημασία αφού, στις 29/3/2006, η PrimeTel είχε λάβει από την ΑΤΗΚ προσφορά για την εκχώρηση χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα SMW3, η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ από την 1/7/2006, και η PrimeTel άρχισε να δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά προσφέροντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κυπριακή αγορά, περί τα μέσα του 2006.

Η Επιτροπή μέσα από τα ευρήματα της εξέτασης της καταγγελίας κατέληξε ότι η ΑΤΗΚ εκμεταλλεύτηκε την θέση οικονομικής ισχύος που είχε στην παροχή διεθνούς χωρητικότητας έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών, επιβάλλοντας στην Primetel υπερβολικά υψηλές τιμές για την αγορά διεθνούς χωρητικότητας εμποδίζοντας την να ανταγωνιστεί την ATHK προσφέροντας στους κύπριους καταναλωτές τις ίδιες υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους των προστίμων, έλαβε υπόψη τη φύση, σοβαρότητα της παράβασης καθώς και τη διάρκεια αυτής και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε να επιβάλει στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €295.277 (διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά Ευρώ).
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου