Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι στις 13/6/2013 αποφάσισε την έκδοση προσωρινού διατάγματος μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας Prmetel Plc.
21/06/2013

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (εφεξής "η Επιτροπη"), σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13/6/2013, εξέτασε την αίτηση που υπέβαλε η εταιρεία Primetel Plc για λήψη προσωρινών μέτρων της εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Η αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων υποβλήθηκε στα πλαίσια της καταγγελίας που είχε υποβάλει η εταιρεία Primetel στις 6/11/2008, στην Επιτροπή εναντίον της ΑΤΗΚ για πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α), (β) και (γ) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (εφεξής «ο Νόμος»).

Αντικείμενο εξέτασης για το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την Primetel στις 5/6/2013 ήταν η απόφαση της ΑΤΗΚ να διακόψει την πρόσβαση στο καλωδιακό σύστημα Minerva στις 3/6/2012 και η ανακοινωθείσα πρόθεση της να προχωρήσει στον τερματισμό τόσο της Συμφωνίας ημερομηνίας 8/2/2008, όσο και της Συμφωνίας ημερομηνίας 5/11/2009 και να επανακτήσει την εκχωρημένη χωρητικότητα την 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.
Η Επιτροπή, με την ενδιάμεση απόφασή της αναφορικά με την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων, κατέληξε ομόφωνα ότι συντρέχουν οι σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 28 του Νόμου για την έκδοση προσωρινών μέτρων, καθότι στοιχειοθετείτο εύλογα ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ, και ότι η περίπτωση ήταν επείγουσα και υπήρχε σοβαρότατος κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς για τα συμφέροντα των αιτητών και του δημοσίου συμφέροντος.

Η Επιτροπή, στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, διαπίστωσε ότι ο τερματισμός της Συμφωνίας και η προτιθέμενη ανάκτηση της εκχωρημένης χωρητικότητας από μέρους της ΑΤΗΚ, ως αποτέλεσμα της άρνησης της ΑΤΗΚ να αποδεχτεί την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις, χωρίς την προβολή οποιασδήποτε αιτιολόγησης για αυτήν την άρνηση αλλά και χωρίς να υποβάλει η ίδια δική της εισήγηση για οποιαδήποτε διευκόλυνση αποπληρωμής, αποτελεί, εκ πρώτης όψεως, καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η ΑΤΗΚ στη σχετική αγορά παραχώρησης δικαιώματος χρήσης διεθνούς χωρητικότητας στα υποθαλάσσια καλώδια, λαμβάνοντας υπόψη: (i) το γεγονός ότι η Primetel καταβάλλει μηνιαίως ένα ποσό για άλλες υποχρεώσεις της έναντι της ΑΤΗΚ, (ii) την πρωτόγνωρα δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε ο τραπεζικός τομέας, οι επιχειρήσεις και η οικονομία γενικότερα από τις 15/3/2013 και μετέπειτα και (iii) το γεγονός ότι η Primetel αποτελεί πελάτη της ΑΤΗΚ στη σχετική αγορά παραχώρησης δικαιώματος χρήσης διεθνούς χωρητικότητας στα υποθαλάσσια καλώδια (upstream market) αλλά αποτελεί και πραγματικό ανταγωνιστή της στην αγορά επόμενου σταδίου (downstream market) παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς καταναλωτές.

Ειδικότερα, η Επιτροπή, έχοντας υπόψη ότι η Primetel συνεργάζεται με την ΑΤΗΚ από το 2005 μέχρι και σήμερα, σημείωσε ότι στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς συναλλακτικής σχέσης οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις επιδεικνύουν καλή πίστη ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων τους. Επίσης, η Επιτροπή σημείωσε ότι δυνάμει των εν λόγω Συμφωνιών έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολικά ένα ποσό από μέρους της Primetel, ποσό το οποίο δεν μπορεί να κριθεί αμελητέο.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι δύσκολα μπορεί να επιχειρηματολογήσει κάποιος πως δεν είναι ανεκτή η καταβολή με δόσεις (όχι η άρνηση καταβολής) ενός ποσού που αποσκοπεί στην κάλυψη και μόνο του ετήσιου κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης της εκχωρηθείσας χωρητικότητας, για το 2013. Εξάλλου, ως αναφέρθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, η ΑΤΗΚ δεν θα υποστεί καμιά ζημιά και δεν θα διατρέξει ιδιαίτερο κίνδυνο για τη βιωσιμότητά της σε περίπτωση ολιγόμηνης καθυστέρησης καταβολής του υπό κρίση ποσού.

Η Επιτροπή στην απόφασή της τόνισε ότι κύριο μέλημα της είναι να εμποδίσει την πρόκληση ζημιάς στους καταναλωτές που θα επιφέρει ο πιθανός τερματισμός των Συμφωνιών και η ανάκτηση της εκχωρημένης χωρητικότητας. Στην υπό εξέταση υπόθεση και με βάση τα όσα αναλύθηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι ο τερματισμός των Συμφωνιών και η ανάκτηση της εκχωρημένης χωρητικότητας της Primetel θα έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες στους καταναλωτές, οι οποίες υπερβαίνουν οποιεσδήποτε συνέπειες που δύναται να επιφέρει η επιβολή υποχρέωσης της ΑΤΗΚ να μην διακόψει τις Συμφωνίες, αποδεχόμενη την οφειλόμενη πληρωμή σε λίγες δόσεις.
Συνακόλουθα, η Επιτροπή στη βάση των άρθρων 23(2) και 28 του Νόμου, αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει το ακόλουθα προσωρινό Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται η ΑΤΗΚ όπως:

α) μην τερματίσει στις 17/6/2013 την μεταξύ αυτής και της Primetel Συμφωνία με ημερομηνία 8/2/2008 και τη Συμφωνία με ημερομηνία 5/11/2009, και
β) επαναφέρει και επανασυνδέσει με τον ενδεδειγμένο τεχνικό ή άλλο τρόπο την χωρητικότητα επί της οποίας η Primetel αγόρασε δικαίωμα χρήσης από την ΑΤΗΚ στο καλωδιακό σύστημα Minerva δυνάμει των ως άνω Συμφωνιών και την οποία η ΑΤΗΚ έχει αποσυνδέσει ήδη από τις 3/6/2013.

Προϋπόθεση για την επαναφορά και την επανασύνδεση της Primetel είναι η καταβολή από μέρους της Primetel, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του οφειλόμενου ποσού καθώς και του ενδεχόμενου κόστους επανασύνδεσης, μέχρι τις 30/6/2013, ενώ το υπόλοιπο ποσό να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις με την πρώτη να είναι πληρωτέα στις 30/7/2013 και τη δέυτερη να είναι πληρωτέα το αργότερο μέχρι τις 31/8/2013.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Primetel δεν ανταποκριθεί πλήρως στις ως άνω περιγραφόμενες υποχρεώσεις της, το παρόν διάταγμα παύει να ισχύει.

Η Επιτροπή τέλος επισήμανε με την απόφασή της, πως δύναται να επιβάλει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα επτά χιλιάδες (17.0000) ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης να συμμορφωθούν πλήρως με την παρούσα απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28(4) του Νόμου.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου